«Powrót

Działania Komisji Nadzoru Audytowego w obszarze krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Działania Komisji Nadzoru Audytowego w obszarze krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Działania Komisji Nadzoru Audytowego w obszarze krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r.Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), mając na uwadze:

 •         potrzebę zapewnienia biegłym rewidentom i firmom audytorskim standardów do ich bieżącej działalności oraz odpowiedzialność organu nadzoru publicznego w zakresie zapewnienia stabilności działania dla firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz dążenie do jak najwyższej jakości świadczonych usług audytorskich,
 •        upływający w dniu 21 marca 2018 r. dziewięciomiesięczny termin obowiązywania dotychczasowych uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w zakresie krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości, wynikający z potrzeby dostosowania uchwał KRBR do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach[1] oraz rozporządzenia nr 537/2014[2],
 •        przyjęcie przez KRBR do badań sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2018 r. lub później krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) w brzmieniu aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) w ramach Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), a także
 •        deklarację ze strony KRBR podjęcia w terminie do września 2018 r. uchwały dostosowującej pozostałe krajowe standardy wykonywania zawodu do aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez IAASB,

zatwierdziła do stosowania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie następujące uchwały KRBR:

 •          uchwałę nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, którą wprowadzono Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 wydany przez IAASB;
 •         uchwałę nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu, którą wprowadzono wydane przez IAASB: Międzynarodowe Standardy Badania, Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu, Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,

w ich dotychczasowym brzmieniu, przewidzianym odpowiednimi uchwałami KRBR wydanymi na podstawie uchylonej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm.), a zatem - w przypadku krajowych standardów wykonywania zawodu - niedostosowanych do aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez IAASB. Ponadto, w uchwale nr 2041/37a/2018, wprowadzono po raz pierwszy do obowiązkowego stosowania krajowe standardy usług pokrewnych w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych wydanych przez IAASB.

Należy podkreślić, że do wykonywania usług badania i przeglądów sprawozdań finansowych za okresy kończące się do dnia 21 marca 2018 r. stosuje się dotychczasową uchwałę Nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (ze zmianami).

 

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r., KNA, zatwierdziła:

 •          uchwałę KRBR nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)), wprowadzającą wybrane krajowe standardy badania w brzmieniu aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez IAASB, do badań sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2018 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania.[3]
 •         uchwałę KRBR nr 2042/38/2018 KRBR z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów[4]  pomimo zgłoszonych przez KNA obszernych uwag do jej treści w ramach roboczych uzgodnień.

Podejmując opisane wyżej działania, KNA zwraca uwagę, że pomimo stałego monitowania KRBR przez KNA:

 •        termin przekazania do KNA uchwał w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości wraz z obszernymi załącznikami[5]ograniczał możliwości KNA do rozpatrzenia ich w trybie ustawowym, tj. z zachowaniem gwarantowanego terminu 2 miesięcy od dnia doręczenia ww. uchwał, wynikającego z art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach;
 •       KRBR nie zdołała na obecnym etapie przyjąć całości krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez IAASB, ograniczając się do ponownego przyjęcia standardów w brzmieniu dotychczasowym;
 •         uchwały KRBR, pomimo zgłaszanych do KRBR uwag, mających na celu poprawienie jakości redakcyjno-korekcyjnej treści standardów i zasad etyki zawodowej, kierowanych do szerokiego grona odbiorców związanych z rynkiem usług audytorskich, zawierają nieścisłości, w tym językowe i edycyjne, a także nie uwzględniają w „katalogach wybranych pojęć" uwag wcześniej zgłaszanych przez KNA;
 •       KRBR poinformowała, że oczekiwana przez KNA szczegółowa analiza zgodności, której celem miało być porównanie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentachi rozporządzenia nr 537/2014 z przyjętymi przez KRBR uchwałami, zostanie przekazana KNA w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

 

Ponadto, mając na uwadze potrzebę wzmocnienia jakości i jednolitości zasad wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce, a także budowania zaufania do sprawozdawczości i rewizji finansowej, KNA zobowiązała KRBR na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu aktualnie obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez IAASB w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.Termin ten, zdaniem KNA, umożliwi KNA i KRBR działanie w trybie przewidzianym w art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentachi przyjęcie standardów przed końcem 2018 r.

Podejmując powyższe działania, KNA – jako organ ponoszący odpowiedzialność za funkcjonowanie nadzoru publicznego – oczekuje od organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:

 •         poprawienia jakości tłumaczenia i edycji dokumentów w zakresie wskazanym przez KNA,
 •        zagwarantowania dalszego wsparcia merytorycznego dla biegłych rewidentów i firm audytorskich w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami wykonywania zawodu - z uwzględnieniem kontekstu prawa krajowego - m.in.: prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej opartej w głównej mierze na szkoleniach warsztatowych pozwalających biegłym rewidentom na doskonalenie wiedzy praktycznej, wprowadzenia skutecznych mechanizmów umożliwiających wzajemne dzielenie się doświadczeniem – np. tworzenie dobrych praktyk i rozszerzanie działalności konsultacji merytorycznych, co ma szczególne znaczenie dla biegłych rewidentów wykonujących usługi w imieniu firm audytorskich kwalifikujących się do kategorii małych i mikroprzedsiębiorstw,
 •       dostosowania procedur kontroli firm audytorskich do zmienionych i nowych standardów,
 •       poprawy mechanizmu dalszego sukcesywnego wprowadzania zmian wynikających ze zmiany standardów IAASB, a także
 •       aktywnego włączenia się przedstawicieli samorządu zawodowego biegłych rewidentów w proces przyjmowania i aktualizacji standardów na poziomie międzynarodowym.

 

Uchwały KNA z 28 marca 2018 r. dotyczące wyżej opisanych działań podlegają publikacji na stronie internetowej.


[1]Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

[2]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66)

[3]Uchwała ta uwzględnia zastrzeżenia zgłoszone przez KNA w piśmie z dnia 21 grudnia 2017 r.

[4]Uchwała nr 2042/38/2018 wpłynęła do KNA w dniu 13 marca 2018 r.

[5]Uchwała nr 2040/37a/2018 oraz uchwała nr 2041/37a/2018 wpłynęły w dniu 5 marca 2018 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 28.03.2018 15:35 Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2018 16:26
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót