«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący przyjmowania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu obowiązujących międzynarodowych standardów

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący przyjmowania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu obowiązujących międzynarodowych standardów

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący przyjmowania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu obowiązujących międzynarodowych standardów

Komisja Nadzoru Audytowego uchwałą nr 14/2018 z dnia 28 marca 2018 r. działając na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 104 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „ustawa") zwróciła się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej: „KRBR") o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu obowiązujących międzynarodowych standardów wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych działającą w ramach Międzynarodowej Federacji Księgowych. KNA wskazała, że przedmiotową uchwałę KRBR powinna podjąć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r., aby (przy zachowaniu okresu procedowania nad uchwałą zgodnego z art. 102 ustawy) zapewnić od stycznia 2019 roku zarówno biegłym rewidentom jak i firmom audytorskim możliwość wykonywania czynności rewizji finansowej w oparciu o najbardziej aktualne standardy obowiązujące w międzynarodowym środowisku. Ponadto termin 30 czerwca 2018 r. został we wrześniu 2017 r. pisemnie zadeklarowany przez KRBR jako termin na przygotowanie pełnego tłumaczenia Podręcznika 2016-2017 (Handbook 2016-2017).

Z uwagi na brak podjęcia przez KRBR tak ważnej systemowo uchwały w wyznaczonym terminie w wyniku wszczętego w dniu 29 sierpnia 2018 r. postępowania administracyjnego, KNA decyzją z dnia 28 września 2018 r. nałożyła na PIBR karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

W dniu 17 października 2018 r. PIBR dokonała wpłaty nałożonej na nią kary pieniężnej.

Uchwałą nr 94/2018 r. z dnia 28 września 2018 r. w związku z niewywiązaniem się KRBR z obowiązku i zaproponowaniem przez KRBR terminu 28 lutego 2019 r. na dostarczenie ostatniej części tłumaczenia, KNA podjęła kolejną uchwałę w sprawie zwrócenia się do KRBR o podjęcie uchwały w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu w terminie do 9 listopada 2018 r.

Aktualnie w Biurze KNA w trakcie procedowania znajdują się:

  • uchwała KRBR nr 2470/45/2018 z dnia 28  sierpnia 2018 r. (data wpływu 11 wrzesień 2018 r.) w sprawie krajowych standardów badania (800(Z), 805(Z), 810(Z)),
  • uchwała KRBR nr 2682/47/2018 z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 22 październik 2018 r.) w sprawie wybranych krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

KNA nadal oczekuje na dostarczenie pozostałych standardów dotyczących usług przeglądu i usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy.

Jednocześnie KNA przypomina, że na zatwierdzenie uchwał organów PIBR bądź przedstawienie do nich zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem ma ustawowo zagwarantowane 2 miesiące od dnia doręczenia uchwał, z ew. możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Dotychczasowe doświadczenie KNA w zakresie zatwierdzenia standardów pokazują, że z uwagi na złożoność zagadnienia, potrzebę pogłębionej analizy zgodności z przepisami oraz zapewnienia zrozumiałości i czytelności przyjmowanych do procedowania standardów KNA może z powyższych terminów skorzystać.

Powyższe oznacza, że istnieje realne ryzyko, iż nie będzie spełnione oczekiwania KNA, że aktualne standardy międzynarodowe będą obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2019 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 30.10.2018 15:33 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018 15:35
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót