«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku informowania Komisji Nadzoru Audytowego przez firmy audytorskie o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego* jednostki zainteresowania publicznego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku informowania Komisji Nadzoru Audytowego przez firmy audytorskie o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego* jednostki zainteresowania publicznego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku informowania Komisji Nadzoru Audytowego przez firmy audytorskie o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego* jednostki zainteresowania publicznego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.

Stosownie do przepisów art. 138 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zm.), Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) przypomina o obowiązku firm audytorskich, które przeprowadzają badania ustawowe sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), niezwłocznego przekazywania KNA wszelkich informacji dotyczących danej JZP, uzyskanych podczas przeprowadzania badania ustawowego, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdania finansowego lub wydanie opinii negatywnej, lub opinii z zastrzeżeniami.

Opisywany obowiązek dotyczy firm audytorskich na etapie przeprowadzania badania ustawowego JZP. Oznacza to, że informacja powinna zostać przekazana do KNA niezwłocznie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. przepisie.

W przypadku gdy firma audytorska, która oprócz badania ustawowego JZP, przeprowadza także badanie ustawowe jednostki powiązanej z daną JZP i która w trakcie badania jednostki powiązanej z daną JZP uzyska informacje, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdania finansowego lub wydanie negatywnej opinii, lub opinii z zastrzeżeniami w zakresie przeprowadzonego badania JZP, to wtedy zobowiązana jest takie informacje przekazać także do KNA.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma obowiązku przekazywania do KNA informacji uzyskanych podczas przeprowadzania badania ustawowego jednostki (niebędącej JZP) powiązanej z daną JZP, które mogą jedynie w zakresie jednostki powiązanej spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdania finansowego lub wydanie opinii negatywnej, lub opinii z zastrzeżeniami, ale nie mogą spowodować takich skutków w zakresie badania ustawowego JZP.

Należy też wskazać, że przekazywanie tych informacji do KNA jest obowiązkiem ustanowionym dodatkowo do obowiązku przekazywania informacji do organu nadzorującego daną JZP, tj. do Komisji Nadzoru Finansowego.

W przekazywanej informacji powinny być zawarte wszelkie informacje dotyczące danej JZP, uzyskane podczas przeprowadzania badania ustawowego, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdania finansowego lub wydanie opinii negatywnej, lub opinii z zastrzeżeniami. Dlatego w przekazywanej informacji nie powinna znaleźć się jedynie informacja o zamiarze odmowy wydania opinii z badania lub zamiarze wydania opinii negatywnej, lub opinii z zastrzeżeniami.

Przekazane informacje objęte są tajemnicą na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W celu ustandaryzowania przekazywanych informacji, KNA zaleca korzystanie przez firmy audytorskie z formularza informacyjnego stanowiącego załącznik do przedmiotowego komunikatu.

 

Formularz art. 138 (plik doc 124 KB)

 

* Ilekroć jest mowa o sprawozdaniu finansowym należy przez to rozumieć roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej lub roczne sprawozdanie finansowe.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 06.12.2018 15:51 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018 11:57
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót