«Powrót

Przekazywanie przez firmy audytorskie informacji niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli

Przekazywanie przez firmy audytorskie informacji niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli

Przekazywanie przez firmy audytorskie informacji niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli

Komisja Nadzoru Audytowego rozpoczęła proces realizacji kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Celem zaplanowania i przeprowadzenia kontroli, będą kierowane do firm audytorskich, na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), zwanej dalej „ustawą", pisma zawierające prośbę o przekazanie niezbędnych informacji. Komisja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę, że powyższe informacje stanowią podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli w zakresie określonym w art. 112 ust. 1 ustawy. 

Komisja Nadzoru Audytowego wyjaśnia, że zakres i treść przekazywanych informacji, w tym dokumentów stanowiących podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli, powinny być zgodne z wykazem zawartym w piśmie Komisji Nadzoru Audytowego, ponieważ m.in. na ich podstawie będzie oceniana działalność kontrolowanej firmy audytorskiej, w tym w szczególności system wewnętrznej kontroli jakości, za którego opracowanie i wdrożenie odpowiada firma audytorska.

Komisja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę na konieczność przekazywania powyższych informacji w języku polskim oraz na to, że oryginały przekazywanych dokumentów powinny być podpisane, a ich ewentualne kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Niezastosowanie się przez firmy audytorskie do powyższych zaleceń może zostać potraktowane jako niespełnienie wymogów określonych w art. 111 ust. 3 ustawy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.01.2018 Data publikacji: 03.01.2018 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2018 13:48
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót