«Powrót

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2007

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2007

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2007

Wyjaśnienia dotyczące sporządzenia sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2007.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż sprawozdanie Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych w roku 2007 przez jednostki sektora finansów publicznych należy sporządzić zgodnie z metodologią obliczania wydatków strukturalnych i na wzorze sprawozdania obowiązującym przy sporządzaniu tego sprawozdania za rok 2006 r.

Przyjęcie tej zasady wynika z przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511) stanowiącego, że wydatki poniesione w roku 2007, dla celów sporządzenia rocznego sprawozdania budżetowego o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych, klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

Jednostki obowiązane do sporządzania sprawozdań, analogicznie jak w roku ubiegłym, przekazują je do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. w dwóch wersjach:

1) w wersji podpisanego dokumentu na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Finansowania Regionów i Rolnictwa

ul Świętokrzyska 12,

00-916 Warszawa

2) w wersji elektronicznej na adres: Mariusz.Borek@mofnet.gov.pl.

Jednostki obowiązane do przekazania sprawozdania Rb-WS zostały wskazane w § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

Jednostka sporządzająca sprawozdanie wykazuje wydatki na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostek nadzorowanych – po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych. Sprawozdania jednostkowe należy przekazać właściwej jednostce (zgodnie z § 4 pkt 6 ww. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej) w terminie do dnia 31 marca 2008 r.

Sprawozdanie RB-WS za rok 2007 zostanie sporządzone przez jednostki  wg zasad dotychczas obowiązujących pomimo, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wydatków strukturalnych (określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych) zgodna z klasyfikacją przyjętą przez Komisję Europejską na nowy okres programowania obejmujący lata 2007-2013. W związku z tym zaistnieje konieczność przeklasyfikowania wydatków wykazanych w sprawozdaniach Rb-WS za 2007 r. wg „starej" klasyfikacji  -  na „nową" klasyfikację. Praca ta zostanie wykonana w roku bieżącym przez Ministerstwo Finansów.

Sporządzenie sprawozdania Rb-WS wg nowej klasyfikacji wydatków strukturalnych i na nowym wzorze obowiązywać będzie dopiero za rok 2008. Aby ułatwić jednostkom prowadzącym dodatkową ewidencję wydatków umożliwiającą wyodrębnienie wydatków strukturalnych poniesionych w 2008 roku, udostępnione zostanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zestawienie porównawcze obu klasyfikacji kodów wydatków strukturalnych, tj. przejście ze „starej" klasyfikacji na „nową", uzupełnione o przykładowe typy projektów i wydatków klasyfikowanych w poszczególnych kategoriach. 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.09.2012 Data publikacji: 03.09.2012 11:47 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2016 14:25
Autor: Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa Osoba publikująca: Krzysztof Czerwonka Osoba modyfikująca: Adam Gochna
Rejestr zmian
«Powrót