«Powrót

Konferencja „Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Konferencja „Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Konferencja „Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

W dniu 6 grudnia 2013 r., w Gmachu Ministerstwa Finansów, odbyła się Konferencja pt. „Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce", zorganizowana przez Ministerstwo Finansów przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu wzięli udział członkowie kierownictwa poszczególnych resortów, Wojewodowie oraz przedstawiciele  dysponentów. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć instytucji publicznych, a także wymiana dobrych praktyk – w zakresie stosowania oceny efektywności i skuteczności wydatków, na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.   

Uroczystego powitania gości i licznego audytorium dokonała Pani Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, która podczas wystąpienia inauguracyjnego podkreśliła kluczowe znaczenie aktywnego uczestnictwa i inicjatyw dysponentów dla powodzenia działań mających na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania i dalszego rozwoju systemu oceny realizacji zadań publicznych w oparciu o ramy budżetowania zadaniowego, w tym również – poprzez doskonalenie wiedzy i wymianę dobrych praktyk pomiędzy instytucjami publicznymi, do czego przyczynić się powinna organizowana przez Ministerstwo Finansów Konferencja.

Moderatorem spotkania była Pani Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów.

Szczególny walor poznawczy miała pierwsza część Konferencji, która dotyczyła prezentacji doświadczeń zarządczych wybranych ministerstw w zakresie nadzoru i kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. Pierwsze z wystąpień, które zostało wygłoszone przez Pana Stanisława ChmielewskiegoPodsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczyło wybranych, praktycznych aspektów związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli; w szczególności podkreślono w nim wagę integracji narzędzi zarządczych oraz sprawnego przepływu informacji efektywnościowych dla przygotowywania ocen zorientowanych funkcjonalnie na wspieranie procesów decyzyjnych kierownictwa resortu (ważnym punktem było tutaj m.in. omówienie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami jako narzędzia wspierającego proces integracji). Drugim uczestnikiem pierwszej sesji był Pan Artur Nowak-FarPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który odniósł się do jednego z najbardziej ciekawych, ale i bardzo wymagających metodologicznie – z uwagi na indywidualizm doboru kryteriów oraz sposobu pomiaru efektów tego typu działalności publicznej – przykładów zastosowania ocen sprawności, skuteczności i efektywności w odniesieniu do realizacji polityki zagranicznej. Nie mniej ważnym głosem była prezentacja gen. bryg. Grzegorza Sodolskiego, Dyrektora Departamentu Budżetowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, w której w sposób wszechstronny i wnikliwy omówione zostały aktualne praktyki zarządcze z wykorzystaniem budżetu zadaniowego prowadzone w tym resorcie, m.in. w kontekście wysokiego stopnia złożoności organizacyjnej i technicznej działalności dotyczącej gospodarnej realizacji polityki obronnej kraju.

Druga część spotkania stanowiła kontynuację problematyki przedstawionej w ramach pierwszej sesji Konferencji, jednakże w tym przypadku omówione zostały doświadczenia wybranych  urzędów wojewódzkich oraz centralnych. Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek KozłowskiWojewoda Mazowiecki, który omówił problematykę zarządzania przez cele w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w tym w szczególności na przykładzie realizowanego od 2009 r. przedsięwzięcia pn. „Kultura przejrzystości i skrzętności kosztów", podkreślając istotne znaczenie monitorowania kosztów i osiąganych rezultatów dla wygenerowania i ugruntowania postaw proefektywnościowych w administracji publicznej. Kolejny referat wygłosiła Pani Jolanta Szołno-KogucWojewoda Lubelski, która przestawiła bogate doświadczenia oraz znaczące osiągnięcia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sformalizowania, ujednolicenia i usystematyzowania czynności wewnętrznych zbierania danych na potrzeby budżetowania zadaniowego (przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego narzędzia informatycznego), a także ogólny efekt tych starań w postaci zwiększenia się poziomu świadomości roli budżetu zadaniowego wśród pracowników urzędu, jak też znajomości zadań i odpowiedzialności jaka wynika z uczestnictwa w procesie jego wdrażania. W obydwu wystąpieniach podkreślono szczególne znaczenie działań mających na celu wzajemne ujednolicenie i standaryzację pomiaru zadań wykonywanych przez urzędy wojewódzkie, które umożliwiałyby porównywanie rezultatów osiąganych przez jednostki o takim samym lub zbliżonym zakresie działalności w różnych województwach. Jako ostatni w tej części obrad wystąpił Pan Tomasz BolekZastępujący Dyrektora Generalnego KPRM, który zreferował wyniki wdrożenia systemu oceny z zastosowaniem metodologii budżetowania zadaniowego w tym urzędzie. Szczególna uwaga zwrócona została na wyjątkowe znaczenie jakościowego aspektu pomiaru zadań wykonywanych przez KPRM, w zakresie których ważnym narzędziem oceny jest dokonywanie podsumowań na podstawie danych pochodzących z badań ankietowych, umożliwiających sprawny i syntetyczny pomiar poziomu satysfakcji odbiorców działań Kancelarii. Sesję zakończyła wymiana poglądów panelistów na temat istotności zapewnienia adekwatności mierników do specyfiki działalności różnych jednostek. 

Ostatnia sesja Konferencji dedykowana była tematyce praktycznych, szczegółowych aspektów metodologicznych, organizacyjnych i technicznych związanych z przygotowaniem oraz funkcjonowaniem systemów oceny efektywności i skuteczności w oparciu o budżetowanie zadaniowe. Na wstępie Pani Ewa MałysaDyrektor Wydziału Finansów i Budżetu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przedstawiła osiągnięcia i dorobek MUW w postaci m.in. dobrych praktyk i autorskich rozwiązań w zakresie powiązania budżetu zadaniowego Wojewody Małopolskiego z budżetami jst. Z dużym zainteresowaniem spotkało się również wystąpienie Pana Arkadiusza JarkiewiczaDyrektora Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym omówił zagadnienie wyboru optymalnego sposobu koordynacji procesów takiej oceny na przykładzie powołanego w tym celu Zespołu do spraw koordynacji współpracy komórek organizacyjnych MEN w procesie budżetowania zadaniowego. W wystąpieniu poruszona została też kwestie sposobu przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym MEN odpowiedzialności za cele i mierniki zadań, podzadań, działań, a także mechanizmów uruchamiania środków zaradczych w przypadku wystąpienia ryzyk nieosiągnięcia zakładanych poziomów efektywnościowych. Sesję zakończyło wystąpienie Pani Marty PostułyDyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, w którym omówione zostały wstępne wnioski wynikające z przeglądu dotychczasowych doświadczeń i praktyk dysponentów w zakresie funkcjonowania systemu oceny efektywności i skuteczności w ramach budżetu zadaniowego. Podkreślając możliwości jakie daje budżet zadaniowy w zakresie wsparcia całokształtu systemu oceny działalności instytucji publicznych oraz korzyści wynikające z doskonalenia i rozbudowy zarządzania w oparciu o zadaniową rozliczalność celów i rezultatów, wskazana została potrzeba dalszej integracji i formalizacji powiązań i koordynacji wszystkich mechanizmów oraz narzędzi oceny zarówno w wymiarze zarządczym, jak też organizacyjnym.

Na zakończenie Konferencji Pani Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych dokonała podsumowania wszystkich wystąpień, które wskazywały na rangę budżetu zadaniowego jako narzędzia usprawniającego proces zarządzania.

Pliki do pobrania

«Powrót