«Powrót

Konferencja Międzynarodowa: Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi

Konferencja Międzynarodowa: Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi

Konferencja Międzynarodowa: Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi

Zdjęcie z konferencji


W dniach 24-25 czerwca 2010 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja nt. Doskonalenia i rozwoju systemu budżetu zadaniowego jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi, która została zorganizowana przez Ministerstwo Finansów. Konferencja  współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie działania 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jej celem był przegląd międzynarodowych rozwiązań w zakresie doskonalenia i rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi. W konferencji udział wzięli zarówno krajowi, jak i zagraniczni eksperci i praktycy z dziedziny finansów publicznych, m.in. prof. Michael Bouvier (Uniwersytet Paryski), dr Andrzej Raczko (Międzynarodowy Fundusz Walutowy),  dr Halina Wasilewska-Trenkner (WSPiZ im. Koźmińskiego, Członek Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji), dr Peter Van der Knaap (Holenderski Trybunał Obrachunkowy), dr Józef Płoskonka (Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli), prof. dr hab. Krzysztof Marczewski (Szkoła Główna Handlowa), dr Anwar Shah (Bank Światowy).

Konferencja rozpoczęła się uroczystym wystąpieniem Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego – dr Piotra Perczyńskiego, który przedstawił ogólne etapy wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce.  Następnie swój wykład zaprezentowała dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, przedstawiając aktualne wyzwania i działania podejmowane na rzecz podnoszenia jakości wprowadzanych rozwiązań w ramach reformy finansów publicznych. Pierwszy dzień konferencji składał się z trzech paneli dyskusyjnych, które dotyczyły: ocen i wniosków wynikających z ewaluacji procesu wdrażania systemu budżetu zadaniowego, wykorzystania metod Performance Budget w planowaniu wieloletnim, a także ryzyk związanych z procesem wdrażania budżetu zadaniowego. Szczególną uwagę zwróciły wystąpienia prof. Michela Bouvier'a oraz byłej Minister Finansów Haliny Wasilewskiej-Trenkner. Prof. Bouvier omówił przebieg reformy francuskiego systemu finansów publicznych, która zakończyła się wdrożeniem budżetu zadaniowego. Podkreślił on ogromne znaczenie konsensusu politycznego dla powodzenia reformy budżetowej. Natomiast dr Wasilewska-Trenkner w swoim wystąpieniu zidentyfikowała ryzyka związane z procesem reformy budżetowej, które według zaprezentowanej przez nią koncepcji dzielą się na ryzyka: makroekonomiczne, dysponenta i realizatora.

Drugi dzień konferencji składał się z dwóch paneli dyskusyjnych dotyczących: roli i skuteczności instytucji kontrolno-audytowych w działaniach na rzecz podnoszenia jakości rozwiązań metodologicznych w zakresie Performance Budget, także rozwoju wieloletniego zarządzania w oparciu o średniookresowe cele rozwojowe. Z wystąpień, szczególnie dr. Petera Van der Knaapa, dr. Józefa Płoskonki, a także prof. Krzysztofa Marczewskiego można było wysunąć wniosek, iż w dalszych pracach nad poprawą efektywności budżetu zadaniowego należy położyć większy nacisk na analizę kosztów i korzyści wydatków publicznych. Kuluarowe dyskusje, które towarzyszyły konferencji, zdominowane były w znacznej mierze kwestiami związanymi z, toczącym się właśnie, procesem wdrażania do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Poniżej publikujemy prezentacje prelegentów do pobrania:

Pliki do pobrania

«Powrót