«Powrót

Nota budżetowa na rok 2010 w kontekście budżetu zadaniowego

Nota budżetowa na rok 2010 w kontekście budżetu zadaniowego

Nota budżetowa na rok 2010 w kontekście budżetu zadaniowego

Uprzejmie informujemy, że w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Akty Prawne, zamieszczone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji razem z załącznikami odnoszącymi się do budżetu zadaniowego.

Zapisy przedmiotowego rozporządzenia w porównaniu z rozporządzeniem z roku poprzedniego rozszerzają zakres przedmiotowy i podmiotowy budżetowania zadaniowego i wprowadzają miedzy innymi następujące zmiany:
– w formularzach planistycznych BZ-1, BZ-2 i BZ-3 – określono funkcje i zadania wraz  z ujednoliconym wykazem podzadań dla wszystkich dysponentów części budżetowych,
– nałożono obowiązek wyszczególniania przez dysponentów, w formularzach BZ-1 i BZ-2,  wszystkich planowanych działań w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji,
– na poziomie każdego zadania funkcjonalnego układu wydatków, w formularzach planistycznych BZ-1, BZ-2 i BZ-3, wskazano dział administracji rządowej, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn, zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji,
– Minister Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, określi standardy definiowania celów w budżecie zadaniowym dla jednostek sektora finansów publicznych. Jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie będą spełniać obowiązujących standardów, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami,  
– budżetem zadaniowym objęto wszystkie agencje państwowe oraz wybrane państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne, rozszerzając dotychczasowe formularze planistyczne o część dotyczącą planowania wydatków w ujęciu zadaniowym lub wprowadzając dodatkowe formularze ujmujące wydatki w nowym układzie,   
– wprowadzono obowiązek zadaniowego ujęcia wydatków przeznaczonych na realizację programów i inwestycji wieloletnich poprzez zastosowanie odpowiednio formularzy PR-Z i IW-Z,
– na Ministrów kierujących danym działem/działami administracji rządowej nałożono obowiązek wskazania zadań priorytetowych, realizowanych w danym roku.

«Powrót