«Powrót

Podsumowanie cyklu bezpłatnych szkoleń dla dysponentów pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

Podsumowanie cyklu bezpłatnych szkoleń dla dysponentów pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

Podsumowanie cyklu bezpłatnych szkoleń dla dysponentów pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

Departament RF

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada br. zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń* przeznaczonych dla dysponentów środków budżetu państwa III stopnia pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi".

Bieżąca edycja szkoleń, stanowiąca kontynuację działań zapoczątkowanych w 2008 roku, została przygotowana i przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów. Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na co wskazywała zarówno frekwencja na zajęciach jak i kierowane do Departamentu Reformy Finansów Publicznych liczne prośby dysponentów o przyznanie dodatkowych miejsc szkoleniowych. Łącznie, w okresie październik – listopad zrealizowano 11 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 1000przedstawicieli interesariuszy budżetu państwa (m. in.: Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Prokuratur Okręgowych, Sądów Rejonowych, Rejonowych Zarządów Infrastruktury, Jednostek Wojskowych, Komend Wojewódzkich Policji, Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, Aresztów Śledczych, Okregowych Inspektoratów Służby Więziennej, Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Rybackiej, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Archiwów Państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kuratoriów Oświaty, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołów Szkół Leśnych, Parków Narodowych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowego i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Komend OHP).
 
W ramach zajęć prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Finansów prezentowano zasady i istotę budżetowania zadaniowego, doświadczenia we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce oraz plany na przyszłość, a także omawiano narzędzia wspomagające planowanie i sprawozdawczość budżetową w układzie zadaniowym.
 
Dziękując w imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom szkoleń wyrażamy nadzieję, że zdobyte informacje stanowić będą cenne doświadczenie, podnoszące nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale i skuteczność pracy w zakresie wdrażania budżetowania zadaniowego.
  
*Cykl szkoleń zrealizowano z projektu systemowego pn. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
«Powrót