«Powrót

Podsumowanie trzeciej edycji szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego

Podsumowanie trzeciej edycji szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego

Podsumowanie trzeciej edycji szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego

 

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie ub. roku Ministerstwo Finansów zakończyło kolejny cykl szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego dla administracji publicznej, realizowanych w ramach projektu systemowego „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Trzecia edycja szkoleń została przygotowana w formie czterech komponentów i przeprowadzona przez podmiot wybrany w przetargu nieograniczonym. Szkolenia, tak jak w poprzednich latach, cieszyły się dużym zainteresowaniem – w 2010 r. przeszkolono łącznie 2477 osób.
Nowością tej edycji były szkolenia w Komponencie I, przeznaczone dla grupy 56 trenerów, wskazanych przez Dyrektorów Generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Podczas dwóch trzydniowych sesji o charakterze seminaryjno-warsztatowym nabyli oni kompleksową wiedzę na temat budżetowania zadaniowego, którą w kolejnych latach, w formie szkoleń wewnętrznych, będą mogli przekazać pozostałym pracownikom jednostek sektora finansów publicznych.
Komponent II adresowany był do Dyrektorów Generalnych dysponentów głównych lub osób działających w ich zastępstwie. Zaproszeni goście wzięli udział w trzech jednodniowych spotkaniach, stanowiących jednolity blok edukacyjny. Poszczególne panele dyskusyjne prowadziły uznane autorytety w dziedzinie finansów publicznych – prof. Stanisław Owsiak, prof. Witold Orłowski, dr Halina Wasilewska-Trenkner oraz dr Wojciech Misiąg.
W szkoleniach z Komponentu III uczestniczyli przedstawiciele tzw. grupy kierowniczej, złożonej z dyrektorów komórek finansowych agencji, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych. W trakcie dwóch jednodniowych warsztatów przekazano im wiedzę z obszaru powiązania układu wykonawczego budżetu z budżetem zadaniowym, monitorowania wykonania budżetu, ewidencji księgowej wykonywania budżetu w układzie zadaniowym oraz planowanych kierunków prac nad przepisami w zakresie księgowania budżetu w układzie zadaniowym.
Największą grupę przeszkolonych stanowiły osoby wyznaczone do udziału w szkoleniach w ramach Komponentu IV. Objęto nim pracowników dysponentów 3. stopnia, a także przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych wiodących w poszczególnych funkcjach państwa oraz przedstawicieli agencji i państwowych funduszy celowych, którzy w swoich instytucjach wykonują praktyczne zadania związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego. Sesje szkoleniowe, dedykowane poszczególnym funkcjom państwa, w przeważającej części miały charakter warsztatowy. Ich uczestnicy doskonalili umiejętność obsługi aplikacji BUZA, utrwalając przy tym praktyczne aspekty budżetowania zadaniowego – wskazanie roli komórek merytorycznych i finansowo-księgowych w zakresie definiowania celów i doboru mierników, opisywanie zasad kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie oraz rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania.
W ocenie uczestników praktycznie wszystkie aspekty organizacji szkoleń odznaczały się wysoką jakością, na co wskazują średnie wartości ocen (w skali od 1 do 6) zebranych za pomocą ankiet (Arkuszy Indywidualnej Oceny Szkolenia). Uczestnicy docenili merytoryczną wartość szkoleń, uznając przydatność nowej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy (4,90). W ich opinii jasno określone zostały cele szkoleń (5,06), a dobrane metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne były dobrze do nich dopasowane (5,00). Prawidłowo dostosowano także program szkoleń do potrzeb urzędów (4,76) oraz ich pracowników (4,72). Zdaniem większości uczestników szkolenia będą użyteczne przy wprowadzaniu usprawnień na ich stanowiskach pracy (4,67), odniosły również pozytywny wpływ na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (4,86), a także podniesienie efektywności zespołów, w których pracują (4,69). Uczestnicy byli wyjątkowo zgodni co do wysokiej oceny wykładowców – doceniono zarówno ich kompetencje (5,42), jak i przyjazną, profesjonalną i zaangażowaną postawę (5,59).
Uzyskane wartości wskazują również na to, że uczestnicy bardzo dobrze ocenili zarówno lokalizacje, w których odbywały się zajęcia, możliwość dojazdu (5,02), warunki pracy (salę, wyposażenie, oświetlenie – 5,17), jakość materiałów szkoleniowych (5,16), jak i warunki akomodacji (wyżywienie i zakwaterowanie – 5,10).
Ufamy, że informacje zdobyte zarówno podczas dotychczasowych jak i przyszłych szkoleń stanowić będą cenne doświadczenie, podnoszące nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale i skuteczność pracy w zakresie wdrażania budżetowania zadaniowego.
«Powrót