«Powrót

Prace nad budżetem zadaniowym na rok 2013 w organach i urzędach centralnych

Prace nad budżetem zadaniowym na rok 2013 w organach i urzędach centralnych

Prace nad budżetem zadaniowym na rok 2013 w organach i urzędach centralnych

Zdjęcie nr 1
 
W ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013 w układzie zadaniowym w dniu 19 czerwca 2012 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie poświęcone zmianom w zakresie metodologii budżetu zadaniowego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz przedstawiciele departamentów odpowiedzialnych za opracowanie budżetów w układzie zadaniowym w urzędach naczelnych organów władzy, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa oraz urzędach centralnych.
 
Podczas spotkania Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Na spotkaniu omówione zostały główne zmiany metodologiczne budżetu zadaniowego przewidziane rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 – odnoszące się w szczególności do zasad definiowania celów i mierników przez organy i podmioty, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, jak również innych dysponentów części budżetowych nie będących ministrami kierującymi działami administracji rządowej.
 
Nowe regulacje, zgodnie z którymi cele zadania definiowane będą przez ministra kierującego działem administracji rządowej, w którym zawiera się dane zadanie lub przez wskazane na formularzu BZ-1 organy i podmioty o szczególnej pozycji ustrojowej, pozwolą zwiększyć stopień powiązania wydatków publicznych z kluczowymi dokumentami strategicznymi z obszaru polityki rozwoju. Pomiar efektywności i skuteczności realizacji zadań państwa będzie natomiast dostosowany do specyfiki działania poszczególnych dysponentów części budżetowych, którzy podobnie jak dotychczas definiować będą mierniki.
 
Ponadto, na spotkaniu poruszono także zagadnienia dotyczące sformalizowanej procedury uprzedniej weryfikacji celów i mierników na poziomie zadań, odrębnych terminów definiowania celów i mierników na poziomie zadań oraz na poziomach podzadań i działań, które przyczynią się do podniesienia jakości i usprawnienia procesu planowania budżetowego w układzie zadaniowym.
 
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały także nowe formularze planistyczne oraz zasady przeprowadzania konsolidacji wydatków publicznych, które pozwolą na opracowanie skonsolidowanego planu wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych.
«Powrót