«Powrót

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 – Planowanie w układzie zadaniowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 – Planowanie w układzie zadaniowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 – Planowanie w układzie zadaniowym

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2014, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniono dokument „Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2014. Omówienie. Aneks tabelaryczny" (link do dokumentu został zamieszczony poniżej). W dokumencie tym, zgodnie z dyspozycją art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zamieszczono zestawienie zadań i celów priorytetowych oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy, sporządzony w układzie zadań budżetowych.

Skonsolidowany plan wydatków na rok 2014 sporządzono przy uwzględnieniu doświadczeń zgromadzonych w 2012 r. w toku prac nad pierwszą edycją tego rodzaju dokumentu (odnoszącą się do roku 2013), przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych rozstrzygnięć i rozwiązań metodologicznych, pozwalających na zwiększenie wartości informacyjnej i użyteczności prezentowanych danych na temat planowanych wydatków i zakładanych poziomów efektywności i skuteczności działania państwa. Rozwiązania te pozwalają m.in. na:

  • podniesienie walorów informacyjnych struktury budżetu zadaniowego, m.in. przez wprowadzenie precyzyjniejszego sposobu dokonywania identyfikacji i konsolidacji strumieni wydatków w układzie funkcjonalno-zadaniowym, a także zwiększenie poziomu integracji pomiędzy zadaniowym a tradycyjnym układem klasyfikacji budżetowej (proces integracji dotyczy po raz pierwszy powiązania zadań budżetowych również z poziomem rozdziałów tradycyjnej klasyfikacji budżetowej);
  • podniesienie sprawności i jakości sposobu opracowywania mierników dla zadań budżetowych, m.in. przez wprowadzenie zunifikowanego wzorca karty miernika i obowiązku jego zastosowania przez wszystkich dysponentów, a ponadto poszerzenie informacji dotyczących określania i oceny ryzyk niewykonania wartości przyjętych dla mierników poszczególnych zadań budżetowych;
  • ustabilizowanie i wzmocnienie rangi celów zadań budżetowych przy jednoczesnym utrzymaniu powiązania odpowiedzialności za ich definiowanie z wynikającą z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej odpowiedzialnością za inicjowanie, formułowanie, koordynację i wykonywanie poszczególnych polityk publicznych;
  • podniesienie stopnia jednolitości, spójności oraz wewnętrznej porównywalności planów wydatków Wojewodów w układzie zadaniowym (w związku z wypracowaniem – we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi – jednolitego, wspólnego zestawu celów i mierników dla zadań budżetowych, które realizowane będą ze środków części budżetowej 85).

Powyższe innowacje przyczynią się w szczególności do poprawy jakości, przejrzystości, niezawodności i rzetelności danych pozyskiwanych dzięki systemowi pomiaru zadań budżetowych, który ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania monitoringu i sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym na rzecz przygotowania użytecznej bazy informacyjnej na potrzeby projektowanego systemu oceny ex-post realizacji planów wydatków w układzie zadaniowym. Wspomniane inicjatywy sprzyjają również wzmacnianiu stopnia odpowiedzialności za osiągane rezultaty nie tylko na poziomie celów i poziomów wykonania mierników zadań budżetowych, ale (docelowo) także na poziomie operacyjnym – dotyczącym szczegółowej realizacji procesów wykonania i monitorowania założonych poziomów efektywnościowych przy wykorzystaniu kart mierników.

W konsekwencji, przyjęte rozwiązania metodologiczne wpływać będą również na upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie systemu zarządzania zorientowanego na wzmacnianie odpowiedzialności za skuteczne i efektywne realizowanie zadań publicznych, a także podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników i instytucji administracji publicznej w zakresie pomiaru i wykorzystania informacji o rezultatach wydatkowania środków publicznych.

Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2014 (link do dokumentu).

«Powrót