«Powrót

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 – Planowanie w układzie zadaniowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 – Planowanie w układzie zadaniowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 – Planowanie w układzie zadaniowym

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2015, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniono dokument „Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2015. Omówienie. Aneks tabelaryczny" (link do dokumentu został zamieszczony poniżej). W dokumencie tym, zgodnie z dyspozycją art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zamieszczono zestawienie zadań i celów priorytetowych oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy, sporządzony w układzie zadań budżetowych.

Zadaniowy plan wydatków na lata 2015-2017 opracowany został w oparciu o szczegółowe zasady metodologiczne i konstrukcyjne, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Umożliwiają one integrację systemu tworzenia, koordynacji i wykonywania polityki Rady Ministrów, określonego w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, oraz systemu gospodarowania środkami publicznymi, określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu zasad zarządzania rozwojem kraju, wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obok wypracowanych i wdrożonych w latach poprzednich na potrzeby skonsolidowanego planowania w układzie zadaniowym rozwiązań metodologicznych i prawnych, szczególną rolę w procesie definiowania i oceny mierników odegrało wprowadzone po raz pierwszy kryterium  faktycznej użyteczności mierników na potrzeby kontroli oraz nadzoru efektywności i skuteczności realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Mając na celu przejrzystą prezentację wydatków państwa w układzie zadaniowym w części opisowej dokumentu, oprócz szczegółowego omówienia skonsolidowanego planu wydatków państwa w układzie zadań budżetowych na rok 2015 i dwa kolejne lata (wraz z odniesieniem do lat 2013-2014), zamieszczono również informację na temat zadań budżetowych poszczególnych ministerstw, która stwarza dodatkowy wymiar analizy danych o wydatkach i ich efektach. W aneksach tabelarycznych zamieszczono natomiast zestawienie wydatków budżetowych na 2015 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami stopnia ich realizacji (aneks tabelaryczny 1) oraz zestawienie skonsolidowanych poziomów wydatków planowanych na realizację poszczególnych zadań budżetowych (aneks tabelaryczny 2). Celem zwiększenia funkcjonalności planowania w układzie zadaniowym, wydatki budżetowe – podobnie jak w roku ubiegłym – zaprezentowano również w podziale na działy tradycyjnej klasyfikacji budżetowej.

Zastosowane rozwiązania planistyczne stwarzają sprzyjające warunki dla podtrzymania dynamicznego rozwoju procesów monitorowania, sprawozdawczości oraz oceny wykonania zadań budżetowych w kontekście założonych na etapie planowania poziomów efektywności i skuteczności. Razem z przepisami o sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz systemami kontroli i nadzoru efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów rozwijanymi przez dysponentów części budżetowych, stanowią one ramy metodologiczne, umożliwiające integrację rozproszonych instrumentów i procesów oceny wydatkowania środków publicznych, a w konsekwencji podstawę dla dalszego rozwoju informacji o efektywności z wykorzystaniem systemu planowania w układzie zadaniowym. Wzrostowi skuteczności i stopnia wykorzystania tych informacji w ramach procesu budżetowego, a co za tym idzie podniesieniu efektywności budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania finansami publicznymi, sprzyjać będą również nowe rozwiązania organizacyjne w Ministerstwie Finansów. Rozwiązania te umożliwiły integrację realizacji zadań dotyczących opracowywania projektu ustawy budżetowej i sprawozdania rocznego z wykonania ustawy budżetowej, jak również wykonywania budżetu państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w Departamencie Budżetu Państwa, we właściwości którego leżą również zadania związane z wdrażaniem metodyki budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych.

Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2015

«Powrót