«Powrót

Publikacja katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz informacja nt. prac nad propozycjami celów i mierników zadań budżetowych na rok 2018

Publikacja katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz informacja nt. prac nad propozycjami celów i mierników zadań budżetowych na rok 2018

Publikacja katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz informacja nt. prac nad propozycjami celów i mierników zadań budżetowych na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, w zakładce „Katalog" została udostępniona struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego.

Katalog ten stanowić będzie podstawę opracowania skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadań budżetowych, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, na 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisem § 20 pkt 2 lit. h oraz ust. 81 załącznika nr 48 do ww. rozporządzenia, formularze BZCM (zestawienia propozycji celów i mierników) dla zadań budżetowych należy przedkładać Ministrowi Rozwoju i Finansów w terminie do 22 czerwca 2017 r.:

  • w formie dokumentu elektronicznego w formacie excel, opatrzonego podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-PUAP-u lub
  • w formie papierowej do Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów.

Zestawienia w formie edytowalnej należy każdorazowo przesyłać również na adres poczty elektronicznej: bz_katalog@mf.gov.pl.

W zestawieniach należy ujmować wyłącznie propozycje celów i mierników zadań budżetowych, formułowane przy uwzględnieniu celów i mierników funkcji państwa, określonych w Wieloletnim Planie Finansowym państwa na lata 2017-2020.

Ze względu na fakt, że przewidziane w katalogu  funkcji, zadań, podzadań i działań odstąpienia od definiowania celów i mierników niektórych zadań budżetowych mają charakter fakultatywny, dysponenci, którzy planują skorzystać z takiej możliwości, proszeni są o przekazanie informacji o tym fakcie.

«Powrót