«Powrót

Spotkanie dotyczące zmian w metodologii

Spotkanie dotyczące zmian w metodologii

Spotkanie dotyczące zmian w metodologii

Spotkanie

 

W dniu 12 czerwca 2012 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie rozpoczynające prace na projektem ustawy budżetowej na rok 2013 w układzie zadaniowym, które poświęcone zostało najważniejszym zmianom w zakresie metodologii budżetu zadaniowego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz przedstawiciele departamentów odpowiedzialni za opracowanie budżetów w układzie zadaniowym wszystkich resortów.
Podczas spotkania Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów omówiła, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, kluczowe zmiany w zakresie metodologii budżetu zadaniowego na rok 2013, których celem jest wzmocnienie strategicznego ukierunkowania wydatków publicznych, zwiększenie przejrzystości oraz jakości danych prezentowanych w układzie zadaniowym, jak również usprawnienie procesu opracowania projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in.: wprowadzona po raz pierwszy sformalizowana procedura uprzedniej weryfikacji celów i mierników na poziomie zadań, odrębne terminy definiowania celów i mierników na poziomie zadań oraz na poziomach podzadań i działań, odrębne zasady definiowania celów i mierników przez Wojewodów, zmiany zadaniowej klasyfikacji wydatków. Omówione zostały również nowe formularze planistyczne, które będą wykorzystywane do sporządzenia projektu budżetu państwa na rok 2013 w układzie zadaniowym. Na spotkaniu odniesiono się również do zasad przeprowadzenia konsolidacji wydatków publicznych, która w związku z wejściem w życie przepisu art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych będzie obejmowała wydatki części sektora finansów publicznych objętej budżetowaniem zadaniowym.
Opracowany w oparciu o nowe wytyczne skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy, sporządzany w układzie zadaniowym, pozwali na dokonanie, opartej na faktach, oceny poziomu finansowania poszczególnych zadań państwa z różnych źródeł publicznych.
«Powrót