«Powrót

Spotkanie Prezesów Agencji Państwowych

Spotkanie Prezesów Agencji Państwowych

Spotkanie Prezesów Agencji Państwowych

 

W dniu 5 maja 2009 r., w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Prezesi i Dyrektorzy komórek finansowych agencji państwowych. Spotkaniu przewodniczył Koordynator krajowy budżetu zadaniowego - Pan dr Piotr Perczyński. Spotkanie poświęcone było wyjaśnieniu przesłanek przemawiających za włączeniem agencji do budżetowania zadaniowego. 

Pani dr Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, przedstawiła prezentację dotyczącą planowania zadaniowego w Polsce, w tym w szczególności poświęconą zasadom tworzenia celów, a także doborowi odpowiednich mierników. Ponadto zaprezentowane zostało zadaniowe podejście do programów wieloletnich w ustawie budżetowej na rok 2009 r. 

Po zakończeniu prezentacji, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego rozpoczął dyskusję na temat budżetowania zadaniowego oraz dotychczasowych doświadczeń uczestników spotkania w realizacji ustawowych zadań agencji państwowych, podczas której wyjaśniono m.in. zasadność sporządzania przez te jednostki planów finansowych w układzie zadaniowym. Podczas spotkania przekazano również informacje dotyczące postępów prac nad bazą mierników.

«Powrót