«Powrót

Spotkanie urzędów wojewódzkich w Lublinie

Spotkanie urzędów wojewódzkich w Lublinie

Spotkanie urzędów wojewódzkich w Lublinie

W dniach 11-12 czerwca 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie dyrektorów wydziałów finansowych urzędów wojewódzkich i głównych księgowych budżetu wojewody pod przewodnictwem Pani prof. Jolanty Szołno-Koguc – Wojewody Lubelskiego. W spotkaniu udział wzięła również Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów.

Spotkanie to stanowiło kontynuację corocznych spotkań przedstawicieli urzędów wojewódzkich podczas których omawiane są najistotniejsze problemy związane z bieżącą ich pracą. Tematem przewodnim pierwszego dnia spotkania był budżet w układzie zadaniowym.

Na początku spotkania Pani prof. Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski przywitała uczestników oraz zaproszonych gości oraz przedstawiła zarys planowanych do omówienia tematów. Następnie przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przedstawili procedurę kosztorysowania zadań budżetowych i ustalania mierników budżetu Wojewody Lubelskiego. Zaprezentowano również nową aplikację BUDŻET24 umożliwiającą projektowanie i nadzorowanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz klasyfikacyjnym w systemie rozproszonym.

Po przedstawieniu ww. tematów rozpoczęła się dyskusja uczestników spotkania, w którą włączyła się Pani dr Marta Postuła, która wyjaśniła znaczenie aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów wspomagającej planowanie i sprawozdawczość oraz przedstawiła docelowe plany opracowania i wdrożenia nowego modułu Budżet zadaniowy funkcjonującego na platformie systemu Trezor. Głos zabrała również Pani Wojewoda, która wyjaśniła że wymiana doświadczeń urzędów wojewódzkich w zakresie budżetu zadaniowego jest bardzo cenna, dlatego też warto przedstawiać swoje doświadczenia.

Na koniec spotkania omówione zostały zapisy projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014. Podczas dyskusji Pani dr Marta Postuła wyjaśniła wątpliwości związane m.in. z zasadami wypełniania Karty Miernika oraz elementów w niej zawartych.

«Powrót