«Powrót

Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej Mołdowy i Ukrainy

Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej Mołdowy i Ukrainy

Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej Mołdowy i Ukrainy

Spotkanie

 

W dniu 12 września 2012 r., w gmachu Ministerstwa Finansów obyło się spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej Mołdowy i Ukrainy, poświęcone Budżetowi zadaniowemu jako elementowi reformy finansów publicznych w Polsce. W trakcie wystąpienia, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych – dr Marta Postuła przedstawiła genezę, aktualny stan wdrażania i perspektywy rozwoju nowej metody budżetowania w naszym kraju, omawiając jednocześnie przedmiotową problematykę w kontekście zadaniowego aspektu wieloletniego planowania wydatków państwa (Wieloletniego Planu Finansowego Państwa). 

W szczególności zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania o charakterze prawnym, metodologicznym, organizacyjnym i technicznym, dostosowujące sposób planowania oraz sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych do potrzeb budżetu zadaniowego.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której członkowie delegacji Mołdowy i Ukrainy przedstawili liczne pytania dotyczące problematyki wdrażania budżetowania zadaniowego w Polsce, a także – powiązanych z tą reformą – wybranych zagadnień dotyczących innych aspektów modernizacji systemu finansów publicznych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania obu delegacji była kwestia pomiaru stopnia realizacji zadań publicznych oraz adekwatnego doboru mierników do celów ujętych w budżecie zadaniowym, jak też sposób powiązania budżetowania zadaniowego z wieloletnim planowaniem wydatków w sektorze finansów publicznych.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu PO KL pn.: „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012".
«Powrót