«Powrót

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2008 rok

 

Zgodnie z art. 158 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), dysponenci sporządzili sprawozdania zawierające informacje o wykonaniu zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją, a także o wydatkach poniesionych na ich realizację.
 
Na podstawie otrzymanych materiałów Ministerstwo Finansów opracowało Informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym, stanowiącą integralną część Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2008 rok, które w dniu 19 maja 2009 r. zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
 
Przedmiotowa informacja została zamieszczona w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Sprawozdawczość.
«Powrót