«Powrót

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za 2009 rok

 

Zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), dysponenci sporządzili sprawozdania zawierające informacje o wykonaniu zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją, a także o wydatkach poniesionych na ich realizację.
 
Na podstawie otrzymanych materiałów Ministerstwo Finansów opracowało Informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym, stanowiącą integralną część Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2009 rok, które w dniu 25 maja 2010 r. zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 
Przedmiotowa informacja została zamieszczona w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Sprawozdawczość.
«Powrót