«Powrót

Szkolenia w zakresie budżetowania zadaniowego w Polsce

Szkolenia w zakresie budżetowania zadaniowego w Polsce

Szkolenia w zakresie budżetowania zadaniowego w Polsce

 

Uprzejmie informujmy, że realizowany przez Departament Reformy Finansów Publicznych projekt „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012" przewiduje kontynuację w okresie sierpień-listopad 2010 r., szkoleń w zakresie budżetowania zadaniowego w Polsce. Realizacja tego zadania w bieżącym roku koncentruje się na 4 komponentach szkoleniowych, skierowanych do grupy zarządzającej, grupy kierowniczej, grupy operacyjnej oraz grupy trenerów. Należy przy tym zaznaczyć, że pewnego rodzaju novum względem dotychczas podejmowanych działań edukacyjnych stanowi utworzenie grupy 56 trenerów. Planuje się, by grupa ta została w bieżącym roku kompleksowo przeszkolona w zakresie tematyki budżetowania zadaniowego a następnie, w kolejnych latach przekazała zdobytą wiedzę pracownikom jednostek sektora finansów publicznych – w formie kolejnych szkoleń. Przyjęto ponadto założenie, że grupa trenerów będzie składała się z osób wskazanych przez Dyrektorów Generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

W przypadku grupy zarządzającej, składającej się z Dyrektorów Generalnych dysponentów głównych, w 2010 r. zakres tematyczny szkoleń koncentruje się wokół budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania finansami publicznymi. W trakcie sesji prezentowane będą, m.in.: organizacja i zarządzanie procesami planowania, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji budżetu zadaniowego oraz interpretacja i zastosowanie informacji efektywnościowej w strategicznym planowaniu i zarządzaniu finansami jednostek sektora finansów publicznych.

Celem szkoleń dedykowanych grupie kierowniczej będzie w bieżącym roku przekazanie dyrektorom komórek finansowych agencji, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych wiedzy z obszaru powiązania układu wykonawczego budżetu z budżetem zadaniowym, monitorowania wykonania budżetu, ewidencji księgowej wykonywania budżetu w układzie zadań oraz planowanych kierunków prac nad przepisami w zakresie księgowania budżetu w układzie zadań.

Komponent skierowany do grupy operacyjnej zakłada objęcie szkoleniem pracowników dysponentów 3 stopnia, z udziałem przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych wiodących w poszczególnych funkcjach państwa, a także przedstawicieli agencji i państwowych funduszy celowych. Sesje szkoleniowe, w przeważającej części o charakterze warsztatowym (przy założeniu opracowywania przykładów odnoszących się do poszczególnych funkcji państwa), przede wszystkim kładą nacisk na praktyczne aspekty wynikające z budżetowania zadaniowego, tj.: wskazanie roli komórek merytorycznych i finansowo-księgowych w zakresie definiowania celów i doboru mierników, opis zasad kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie oraz rozliczeniu wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania.

Ponadto informujemy, że w związku z upływem 10-dniowego terminu na wniesienie odwołania od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Finansów w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie "Szkolenia w dziedzinie budżetowania zadaniowego w administracji publicznej w 2010 r.", realizacja szkoleń we wspomnianym zakresie w bieżącym roku zostanie powierzona podmiotowi: MDDP sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp. k., który zarówno przeprowadzi rekrutację uczestników poszczególnych kursów (z wyłączeniem grupy zarządzającej), jak i przekaże poszczególnym jednostkom szczegółowe informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia (z uwzględnieniem kryteriów naboru i zasad uczestnictwa w szkoleniach) oraz formularze zgłoszeniowe.

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pragniemy przypomnieć, iż warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" oraz kwestionariusza PEFS.

«Powrót