«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego - rozpoczęcie naboru do Komponentu II

Szkolenia z budżetu zadaniowego - rozpoczęcie naboru do Komponentu II

Szkolenia z budżetu zadaniowego - rozpoczęcie naboru do Komponentu II

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uprzejmie informujemy, że w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą, niebawem rozpocznie się rekrutacja uczestników na szkolenia organizowane w ramach Komponentu II szkoleń w zakresie budżetowania zadaniowego. Szkolenia stanowią część realizacji projektu pn. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia w ramach Komponentu II będą odbywały się w okresie lipiec-wrzesień i będą obejmowały dwa tematy. Pierwszy z nich, tj. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych (Komponent IIa) jest przeznaczony dla pracowników państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych (o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu planowania w układzie zadaniowym, a także uczestniczą w realizacji zadań związanych z budżetem zadaniowym.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się m.in. z organizacją procesu, zasadami oraz metodami sprawowania nadzoru i kontroli nad oceną skuteczności i efektywności realizowanych zadań. Poszerzą też i ugruntują swoją wiedzę o monitoringu i ewaluacji budżetu zadaniowego, w tym efektywnych metod i technik badawczych, umożliwiających zastosowanie ewaluacji do każdego z działań podejmowanych w jednostkach sektora finansów publicznych. Uczestnicy podniosą ponadto swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania wyników oraz wniosków z ewaluacji do rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi w jednostce.

Dwudniowe szkolenie łączyć będzie metody dydaktyczne zapewniające najwyższą efektywność procesu nauczania, m. in. dyskusję, case study, cykl Kolba oraz action learning. W ramach cyklu zostaną zorganizowane 32 grupy szkoleniowe, liczące maksymalnie 40 słuchaczy każda. Zajęcia będą odbywały się w miastach wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Do udziału w pierwszej kolejności kwalifikowani będą pracownicy zatrudnieni w jednostkach kierowanych przez dysponentów części budżetowych, w drugiej zaś – pracownicy z pozostałych jednostek.

Szkolenie nt. Audyt procesu budżetowania w układzie zadaniowym (Komponent IIb) dedykowane jest pracownikom zatrudnionym na stanowiskach audytorów wewnętrznych w państwowych jednostkach budżetowych, agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej, państwowych osobach prawnych (o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – z wyłączeniem izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb celnych. Ponadto wszyscy uczestnicy powinni być zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, w których wśród zidentyfikowanych obszarów ryzyka znajduje się obszar dotyczący planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie audytowania procesu planowania i wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Na cel główny składają się cele szczegółowe, takie jak: zapoznanie uczestników szkolenia z metodologią planowania w układzie zadaniowym; nabycie wiedzy z zakresu prawidłowego planowania i realizacji audytu procesu planowania w układzie zadaniowym; zaprezentowanie roli audytu w procesie planowania zadaniowego; nabycie praktycznych umiejętności z zakresu przeprowadzenia audytu procesu budżetowania w układzie zadaniowym; przedstawienie typowych nieprawidłowości stwierdzanych w wyniku audytu procesu planowania w układzie zadaniowym.

Trzydniowe zajęcia będą łączyć wykład z aktywnymi technikami dydaktycznymi (m. in. cyklem Kolba, case study, action learning, burzą mózgów oraz analizą zagadnień problematycznych zgłaszanych przez uczestników). W ramach tej kategorii szkoleń zostanie zorganizowanych łącznie 16 grup szkoleniowych (liczących maksymalnie 27 słuchaczy), z czego w Warszawie przeszkolonych zostanie 5 grup szkoleniowych, natomiast w wybranych miastach wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław) – po jednej grupie szkoleniowej. Do udziału w pierwszej kolejności (w przypadku szkolenia organizowanego w Warszawie) kwalifikowani będą audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W przypadku szkoleń organizowanych w pozostałych miastach wojewódzkich, w pierwszej kolejności do udziału kwalifikowani będą audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach kierowanych przez dysponentów części budżetowych, funkcjonujących na terenie województw przypisanych do miasta, w którym odbywa się szkolenie. W ostatniej kolejności do udziału w szkoleniu kwalifikowani będą audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w pozostałych jednostkach, funkcjonujących na terenie województw przypisanych do miasta, w którym odbywa się szkolenie.

Podobnie jak w przypadku Komponentu I, za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji uczestników szkoleń organizowanych w ramach Komponentu II oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. realizowanego przedsięwzięcia wraz z formularzami zgłoszeniowymi odpowiadać będzie Wykonawca szkoleń wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego – konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. WYG International Sp. z o. o. Potwierdzeniem wymagań stawianych uczestnikom poszczególnych rodzajów szkoleń będą podpisywane przez nich oświadczenia oraz wypełniane i podpisywane przez ich pracodawców zgłoszenia, zgodne ze wzorem, który dostarczy Wykonawca. Z uwagi na fakt, iż szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pragnę przypomnieć, iż warunkiem udziału w zajęciach jest również prawidłowe wypełnienie i podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie", „Oświadczenia uczestnika projektu" oraz wypełnienie kwestionariusza PEFS.

«Powrót