«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2009 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2009 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2009 r.

W związku z kontynuacją procesu wdrażania budżetu zadaniowego oraz w celu wsparcia pracowników administracji publicznej w tym zakresie, Ministerstwo Finansów rozpoczęło, wzorem roku ubiegłego, nowy cykl szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego.

Szkolenia prowadzone są przez polski oddział Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej, z którą to instytucją Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów podpisał umowę w dniu 11 marca 2009 r.

Cykl szkoleń jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotowe szkolenia skierowane są do dysponentów środków budżetowych I, II i III stopnia i mają na celu zapoznanie uczestników m.in. z metodologią sporządzania budżetu zadaniowego, podstawami prawnymi, metodami wykorzystania budżetu zadaniowego jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi oraz międzynarodowymi doświadczeniami w zakresie przygotowywania i wdrażania budżetu zadaniowego.

Wyodrębniono sześć grup, do których skierowane są szkolenia:

 1. Grupa Strategiczna, którą stanowią osoby reprezentujące poszczególnych dysponentów, mających decydujący wpływ na skuteczność działań podejmowanych na rzecz wdrażania budżetowania zadaniowego w Polsce (Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu);
 2. Grupa Zarządzająca, w skład której wchodzą Dyrektorzy Generalni instytucji będących głównymi dysponentami środków budżetowych;
 3. Grupa Kierownicza I, składająca się z dyrektorów komórek finansowych, którzy odbyli kurs w 2008 roku oraz dyrektorów komórek merytorycznych instytucji będących głównymi dysponentami środków budżetowych, odpowiedzialnych za sporządzanie budżetów zadaniowych;
 4. Grupa Kierownicza II, której uczestnikami są dyrektorzy komórek finansowych państwowych funduszy celowych lub komórek odpowiedzialnych za plany tych funduszy, agencji rządowych oraz państwowych osób prawnych;
 5. Grupa Operacyjna, w której skład wchodzą pracownicy administracji publicznej, bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań związanych z budżetem zadaniowym oraz przedstawiciele agencji rządowych, państwowych osób prawnych i państwowych funduszy celowych;
 6. Grupa Koordynująca, w której skład wchodzą pracownicy Ministerstwa Finansów.

W dniu 30 marca 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Kierowniczej I, podczas którego omówiono m.in.:

 • ewaluację polskiej metodologii w zakresie budżetu zadaniowego w oparciu o funkcje i zadania;
 • postęp prac w zakresie polskiej metodologii opracowywania budżetu zadaniowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji.

Następnego dnia odbyło się pierwsze spotkanie dla Grupy Operacyjnej, w trakcie którego zaprezentowano m.in.:

 • budżet zadaniowy jako narzędzie efektywnego i transparentnego zarządzania finansami publicznymi w zakresie podstawowych pojęć;
 • postęp prac w zakresie polskiej metodologii opracowywania budżetu zadaniowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i jakości mierników dla poszczególnych zadań państwa;
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na przykładzie Francji.
«Powrót