«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2013 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2013 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2013 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie kontynuowane będą szkolenia w zakresie planowania w układzie zadaniowym, prowadzone w ramach realizowanego przez Ministerstwo Finansów projektu pn. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Struktura i program obecnej edycji szkoleń jest wynikiem zarówno pogłębionej analizy potrzeb, opracowanej na podstawie sugestii otrzymanych od dysponentów (w następstwie badania przeprowadzonego pod koniec 2012 r.), jak i osiągniętego etapu prac nad wdrożeniem w Polsce planowania w układzie zadaniowym. W związku z tym, w ramach przedsięwzięcia Ministerstwo Finansów planuje organizację trzech rodzajów szkoleń.

 

Szkolenia dla liderów w dziedzinie budżetu zadaniowego

Nowość względem dotychczas prowadzonych działań stanowi kompleksowy kurs dla przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy zostali wyznaczeni przez dyrektorów generalnych tych instytucji do pełnienia roli liderów w dziedzinie budżetu zadaniowego. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów osoby te posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem planowania w układzie zadaniowym, a także odznaczają się pożądanymi cechami, takimi jak zainteresowanie dalszym pogłębianiem wiedzy dotyczącej tematyki nowego zarządzania publicznego w sektorze finansów publicznych, zdolnościami analitycznymi, kreatywnością oraz otwartością na proefektywnościowe inicjatywy związane z modernizacją sposobu zarządzania finansami publicznymi.

W ramach kursu, w okresie od czerwca do listopada br., zostanie zorganizowane kompleksowe szkolenie dla grupy liczącej maksymalnie 38 osób – w formie 7 trzydniowych sesji (przeciętnie jedna w miesiącu, łącznie ok. 180 godz. dydaktycznych), stanowiących jednolity cykl szkoleniowy. Program szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: system finansów publicznych w Polsce na tle innych krajów, polityka rozwoju i zarządzanie strategiczne państwem,  wieloletnie planowanie finansowe w sektorze publicznym oraz przeglądy wydatkowe, najnowsze rozwiązania w dziedzinie budżetu zadaniowego i praktyczne aspekty planowania wydatków w układzie zadaniowym oraz ewaluacja w politykach publicznych.

Zakładanym rezultatem kursu dla liderów jest kompleksowe przygotowanie ich do skutecznego wspierania procesów wdrażania oraz funkcjonowania nowych metod zarządzania w instytucjach, z którymi są związani zawodowo. W związku z tym, oprócz poznania formalnych i technicznych aspektów ww. obszarów wiedzy, udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom dogłębne zrozumienie praktycznych efektów ich zastosowania. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem zróżnicowanych metod nauczania (wykłady oraz warsztaty) przez doświadczonych wykładowców, posiadających stopień naukowy. Dodatkowym atutem kursu będzie również okazja do zwiększenia umiejętności interpersonalnych („trenerskich") uczestników, pozwalających na sprawne i komunikatywne przekazywanie oraz popularyzację nabytej wiedzy i umiejętności w jednostkach sektora finansów publicznych. W celu zapewnienia wysokiej efektywności i jakości realizowanego przedsięwzięcia, w ramach kursu zostaną przeprowadzone dwa egzaminy (w trakcie czwartej i siódmej sesji), sprawdzające poziom wiedzy uczestników nabytej w trakcie zajęć.

 

Szkolenia dla pracowników dysponentów

Dwa kolejne rodzaje szkoleń przeznaczone są dla pracowników państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, uczestniczących w realizacji zadań związanych z pracami nad budżetem zadaniowym. Pierwsze z nich – pod hasłem Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi – zostanie zorganizowane w formie jednodniowych zajęć dla 28 grup szkoleniowych liczących maksymalnie 45 słuchaczy każda i będzie odbywało się w okresie czerwiec-lipiec br. w Warszawie. W trakcie tych zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest budżet zadaniowy, jakie są standardy definiowania celów i mierników oraz jak wygląda organizacja procesu budżetowego. Poznają również obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie budżetu zadaniowego i doświadczenia innych krajów we wdrażaniu budżetu zadaniowego.

Drugi rodzaj szkolenia skierowanego do pracowników z tej samej grupy jednostek będzie z kolei dotyczyć tematu Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych i zostanie przeprowadzony w formie dwudniowych zajęć dla 40 grup szkoleniowych, liczących maksymalnie 40 słuchaczy każda, które zostaną zrealizowane w Warszawie, w okresie czerwiec-listopad (z wyłączeniem sierpnia i lipca). Program szkolenia obejmować będzie zaawansowane zagadnienia związane m.in. z rodzajami i znaczeniem badań ewaluacyjnych dla zarządzania finansami publicznymi, a także możliwością zastosowania informacji płynącej z prezentacyjnego budżetu zadaniowego do oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych (np. w ramach przeglądów wydatków). Z uwagi na charakter zajęć, również w tym przypadku zaplanowano weryfikację wiedzy uczestników w formie testu wstępnego i testu końcowego, obejmującego zagadnienia zaplanowane do realizacji podczas zajęć. Każdy test będzie trwał 20 minut i będzie zawierał 20 pytań.

 

Organizatorzy szkoleń

Organizacja przedsięwzięcia została w całości powierzona zewnętrznym wykonawcom, wyłonionym w procedurze przetargu nieograniczonego. Realizacji szkoleń pn. Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi podejmie się Instytut Konsultantów Europejskich w Kaliszu, natomiast szkoleń dla liderów w dziedzinie budżetowania zadaniowego oraz szkoleń pn.Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych – firma MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Wykonawcy w ramach realizacji umowy przeprowadzą rekrutację uczestników (z wyłączeniem szkoleń dla liderów w dziedzinie budżetu zadaniowego, do których nabór przeprowadziło Ministerstwo Finansów) i przekażą poszczególnym jednostkom sektora finansów publicznych informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia (uwzględniające program zajęć, kryteria naboru i zasady uczestnictwa w szkoleniach). Organizatorzy zapewnią również uczestnikom materiały szkoleniowe i adekwatne do rodzaju szkolenia zaplecze logistyczne.

Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów zgłoszeniowych tj. formularza zgłoszeniowego, kwestionariusza PEFS oraz podpisanej przez uczestnika „Deklaracji uczestnictwa w projekcie" i „Oświadczenia uczestnika projektu".

Ministerstwo Finansów wzorem lat ubiegłych dołożyło wszelkich starań, aby tegoroczna oferta szkoleniowa w dziedzinie budżetowania zadaniowego odpowiadała potrzebom uczestników. Tym samym wyrażamy nadzieję, że szkolenia spotkają się z dużym zainteresowaniem oraz przyczynią się do dalszej popularyzacji i efektywnego pogłębienia wiedzy na temat planowania w układzie zadaniowym w jednostkach sektora finansów publicznych.

«Powrót