«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego

Szkolenia z budżetu zadaniowego

Szkolenia z budżetu zadaniowego

W związku z kontynuowaniem reformy finansów publicznych, Ministerstwo Finansów organizuje szkolenia w dziedzinie budżetu zadaniowego dla pracowników administracji centralnej.

 

Zdjecie nr 1

8 maja 2008 r. Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów Pan Mirosław Adamczyk podpisał umowę z wykonawcą przedmiotowych szkoleń. Wykonawcą będzie polski oddział EIPA (European Institute of Public Administration) – Europejski Instytut Administracji Publicznej, instytucja specjalizująca się w edukacji, działalności wydawniczej i naukowo-badawczej oraz doradztwie w zakresie zarządzania finansami publicznymi. Europejski Instytut Administracji Publicznej powstał w 1981 roku, jako autonomiczna fundacja założona na mocy prawa holenderskiego z siedzibą w Maastricht. Polski oddział EIPA został powołany 1 września 2006 r. na mocy porozumienia pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie oraz Europejskim Instytutem Administracji Publicznej w Maastricht.

Szkolenia będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Wyodrębniono cztery grupy, do których skierowane są szkolenia:
1. Grupa Strategiczna, którą stanowią koordynatorzy odpowiedzialni w swoich resortach za prace nad budżetem zadaniowym (Wiceministrowie, Dyrektorzy Generalni);
2. Grupa Kierownicza, w której uczestniczyć będą liderzy procesu wdrażania budżetu zadaniowego w urzędach (dyrektorzy departamentów finansowych);
3. Grupa Operacyjna, składająca się z pracowników administracji publicznej bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z budżetem zadaniowym;
4. Grupa Koordynująca, w której skład wchodzą pracownicy Ministerstwa Finansów.
Przedmiotowe szkolenia mają na celu zapoznanie dysponentów środków budżetowych z założeniami budżetu zadaniowego, podstawami prawnymi, a także metodologią jego sporządzania – ze szczególnym uwzględnieniem nowego ujęcia funkcjonalnego oraz liderów procesu.
 
Szkolenie dla Grupy Strategicznej, obejmującej 40 osób,  składać się będzie z dwóch pięciogodzinnych sesji teoretycznych oraz jednej czterogodzinnej konsultacji indywidualnej z ekspertami z dziedziny finansów publicznych dla każdego uczestnika. Pierwsze spotkanie w/w grupy rozpocznie się w dniu 21 maja 2008 roku. Szkolenie to obejmie w szczególności tematykę z zakresu:
- roli budżetu zadaniowego w procesie decyzyjnym, 
- zagadnień metodologicznych i ekonomicznych oraz uwarunkowań politycznych  związanych z doborem mierników,
- koncepcji wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce, również jako narzędzia zarządzania finansami publicznymi, 
- doświadczeń międzynarodowych w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego.
 
Blok szkoleniowy dla Grupy Kierowniczej rozpocznie się 29 maja br. i zostanie podzielony na 12 sesji, z czego 11 sesji sześciogodzinnych w trybie stacjonarnym (wykłady i zajęcia warsztatowe) oraz jedną dwudniową sesję wyjazdową. Zajęcia będą się odbywały w dwóch grupach po 25 osób. Zakres tych szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:
- budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi,
- podstawowe pojęcia związane z budżetem zadaniowym,
- wzorce budżetów zadaniowych, przykładowe rozwiązania zagraniczne,
- polski system budżetowy a rozwiązania w zakresie budżetu zadaniowego,
- ustawa budżetowa na 2009 rok w kontekście budżetu zadaniowego,
- doświadczenia polskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu zadaniowego,
- koszty administracji, a budżet zadaniowy – sposób formułowania tak zwanych zadań miękkich oraz towarzyszących im mierników,
- sposób ujmowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie zadaniowym,
- system wieloletniego planowania budżetowego w kontekście zagadnień związanych z budżetem zadaniowym,
- doświadczenia i analizy z zakresu budżetu zdaniowego sporządzane przez OECD i KE,
- wykorzystanie budżetu zadaniowego jako narzędzia w kontekście określania priorytetów w budżecie państwa.
 
Szkolenia skierowane do  Grupy Operacyjnej rozpoczną się 6 czerwca br. i uczestniczyć w nich będzie 800 urzędników administracji publicznej. Szkolenia składać się będą z dwóch części trwających po 6 godzin każda: teoretycznej oraz warsztatowej i odbędą się w ośmiu terminach do wyboru. W trakcie zajęć teoretycznych zostaną omówione następujące kwestie:
- podstawowe pojęcia związane z budżetem zadaniowym,
- doświadczenia międzynarodowe w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego,
- zagadnienia metodologiczne i ekonomiczne związane z budżetem zadaniowym.
Podczas szkoleń dla Grupy Operacyjnej szczególna uwaga zostanie zwrócona na warsztaty prowadzone oddzielnie dla każdej z 22 funkcji państwa. Obejmą one następujące tematy:
- zagadnienia związane z doborem mierników dla poszczególnych funkcji i zadań państwa,
- zasady opracowania budżetu zadaniowego na rok 2009.

Pliki do pobrania

«Powrót