«Powrót

Wręczenie dyplomów liderom budżetu zadaniowego

Wręczenie dyplomów liderom budżetu zadaniowego

Wręczenie dyplomów liderom budżetu zadaniowego

15 listopada 2013 r. o godz. 10, w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne, w ramach którego uroczyście wręczono dyplomy 36 absolwentom pierwszej edycji kompleksowego kursu I stopnia dla liderów budżetu zadaniowego, zrealizowanego w ramach projektu systemowego „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem uzyskania dyplomu było zdanie obydwu egzaminów weryfikujących postępy w nauce i nabytą wiedzę w trakcie realizowanych sesji oraz uczestnictwo w co najmniej 2/3 zajęć przewidzianych programem szkolenia. Biorąc pod uwagę znaczną ilość wiedzy pozyskanej w trakcie kursu, należy zaznaczyć, że uzyskanie pozytywnego wyniku obu sprawdzianów było możliwe zarówno dzięki zapewnieniu wysokiej efektywności samego szkolenia, ale również dzięki wytężonej pracy własnej uczestników. Poprzez ukończenie kursu, uczestnicy uzyskali przygotowanie do wspierania procesów wdrażania i funkcjonowania nowych metod zarządzania w instytucjach, z którymi są związani zawodowo.

Spotkanie z grupą liderów w dziedzinie planowania w układzie zadaniowym, w której skład wchodzą głównie reprezentanci kadry kierowniczej ministerstw i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stanowiło zarazem płaszczyznę do wymiany informacji o charakterze podsumowującym zakończoną, pierwszą edycję szkolenia, a przy tym potwierdziło, że celowe jest kontynuowanie współpracy w ramach grupy – w formie platformy wymiany doświadczeń w kontekście rozwoju nowoczesnych metod zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wśród atutów kursu uczestnicy najczęściej podkreślali wysoki poziom merytoryczny zajęć, dobór zakresu materiałów oraz przygotowanie wykładowców. Obok aspektów organizacyjnych, jako kluczową wartość dodaną szkolenia wskazywano budowanie „społeczności" budżetu zadaniowego, oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze.

Gratulując absolwentom pierwszej edycji kompleksowego kursu I stopnia dla liderów budżetu zadaniowego, pragniemy z góry podziękować za ich aktywne włączenie się w proces wdrażania w Polsce planowania w układzie zadaniowym.

«Powrót