«Powrót

Aplikacja BUZA 2009

Aplikacja BUZA 2009

Aplikacja BUZA 2009

 

Aplikacja BUZA 2009 ver 3.2

pobierz aplikację

 Instrukcja do aplikacji BUZA

- pobierz instrukcję


 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania formularzy PR-Z, BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3 w aplikacji BUZA:

 • Dysponenci mają obowiązek wypełnienia formularzy PR-Z (koordynator danego programu wieloletniego), BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3 z wykorzystaniem aplikacji BUZA,
 • Dysponenci mogą stosować w celu wypełnienia formularzy PR-Z, BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3 starsze, niż aktualnie umieszczona na stronie www, wersje aplikacji BUZA jedynie w przypadku, gdy zakres zmiany w nowszych wersjach nie dotyczy zakresu danych wypełnianych przez Dysponenta,
 • mechanizm importu danych (przyciski 'Importuj dane' a następnie 'Zatwierdź agregację' umieszczone w głównym oknie aplikacji) umożliwia wczytanie do najnowszej wersji aplikacji BUZA danych wprowadzonych w wersjach wcześniejszych (od ver. 2.0 wzwyż) - dotyczy formularzy BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3,
 • ze względu na fakt, że nazwy Podzadań dla Funkcji 22 są wpisywane ręcznie, w przypadku importu danych dla Funkcji 22 wczytane do pliku głównego zostaną wszystkie Podzadania i Działania umieszczone we wczytywanych plikach – również Podzadania lub Działania o takich samych nazwach. Powyższe powoduje, że np. w przypadku wczytania dwóch Podzadań dla Funkcji 22 o takiej samej nazwie i numerze dodane zostaną dwie oddzielne pozycje o takiej samej nazwie - w takiej sytuacji należy zsumować poza aplikacją BUZA wartości liczbowe oraz mierniki dla zdublowanych pozycji i przypisać zagregowane wartości do jednej z wczytanych pozycji, usuwając następnie pozostałe,
 • w przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu aplikacji BUZA należy przesłaćformularz zgłoszenia błędu wraz z wypełnioną aplikacją BUZA, dla której błąd występuje na adres: bz@mf.gov.pl wpisując w tytule ‘Zgłoszenie błędu w aplikacji BUZA'.

 Informacje o  zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji:

 • 5.02.2010 r.  Umożliwiono wypełnienie pola „budżet środków europejskich" wartością mniejszą niż w polu „finansowanie projektów z udziałem środków EU". Zgodnie z ustawą budżetową na 2010 rok, jak również z art.117 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., budżet środków europejskich obejmuje wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej
 • 15.01.2010 r. - dla formularza BZ-1, w części prezentującej projekt wydatków budżetu państwa, dodano dodatkową pozycję o nazwie: Wydatki budżetu środków europejskich, umożliwiającą przypisanie przez dysponenta kwot wydatków budżetu środków europejskich na 2010 r. do odpowiednich funkcji, zadań, podzadań i działań; 
  - utworzenie raportu podsumowania wydatków ogółem w rozbiciu na funkcje występujące w danej części budżetowej.
 • 16.09.2009 r. - umieszczono wersję 2.24 aplikacji BUZA zawierającą następujące zmiany: - dodanie części 66 do słownika dysponentów i części, 
  - rozszerzenie zakresu lat realizacji programów wieloletnich z maksymalnego 2016 roku na 2030.
 • 28.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.23 aplikacji BUZA zawierającą następujące zmiany: - poprawiono formatowanie procentowych wartości docelowych mierników w formularzu BZ-3, po skopiowaniu celów z formularzy BZ-1/BZ-2, 
  - poprawiono błąd polegający na czyszczeniu nazwy celu oraz danych o mierniku dla działania po zmianie nazwy działania.
 • 26.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.22 aplikacji BUZA zawierającą następujące zmiany:
  - poprawiony został błąd, który powodował zawieszanie się aplikacji w przypadku uzupełnienia w pierwszej kolejności formularza BZ i wybraniu celu lub miernika na poziomie podzadania z listy, a następnie utworzenia dla tego samego podzadania planu wieloletniego na formularzu PR-Z.
  - poprawiono błąd importu działań z drugiego i kolejnych plików dla podzadań wprowadzonych w ramach funkcji 22.
 • 25.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.21 aplikacji BUZA zawierającą poprawkę błędu dotyczącego nieprawidłowego usuwania Działań w Podzadaniu, dla którego wprowadzone zostało więcej niż 9 Działań -dotyczy formularzy BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3,
 • 21.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.20 aplikacji BUZA zawierającą następujące zmiany:
  - poprawiono błąd na wydruku dla formularzy BZ-1, BZ-2, BZ-3, powodujący brak uwzględnienia w sumie wydatków Funkcji ostatniego Zadania z listy Zadań dla każdej z Funkcji,
  - poprawiony błędny komunikat przy sprawdzaniu formularzy BZ-1, BZ-2, BZ-3 - dotyczy sytuacji, w której do Zadania dodane zostały cztery Mierniki, z czego trzy przypisane do celu pierwszego, a jeden do obydwóch,
  - poprawiony błąd przy wyliczaniu podsumowania wydatków dla Zadania w Funkcji 22 dla formularzach BZ-1,BZ-2,BZ-3, występujący po kliknięciu przycisku 'zapisz' podczas edycji danych o podzadaniu,
 • 18.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.12 aplikacji BUZA zawierającą poprawkę związaną z wypełnianem danych o osobie sporządzającej formularz (przycisk 'Dane do wydruku' umieszczony w głównym oknie aplikacji) oraz poprawiono mechanizm importu danych z plików BUZA dla Funkcji 22 - dotyczy formularzy BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3,
 • 14.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.11 aplikacji BUZA zawierającą poprawkę dla formularza PR-Z poprawiającą mechanizm dodawania i usuwania Programów wieloletnich na poziomie Działania dla tego samego Podzadania, 
 • 13.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.10 aplikacji BUZA zawierającą poprawkę dla formularza PR-Z umożliwiającą wprowadzenie więcej niż jednego Programu wieloletniego na poziomie Działania dla tego samego Podzadania,
 • 10.08.2009 r. - umieszczono wersję 2.0 aplikacji BUZA zawerającą zmiany opisane w prezentacji umieszczonej poniżej.

   Prezentacja zawierająca opis zmian zawartych w aplikacji BUZA 2009 w porównaniu do wersji BUZA 2008:

pobierz prezentację

 

Utworzenie w EXCELu raportu podsumowania wydatków ogółem oraz w rozbiciu na funkcje występujące w danej części budżetowej

«Powrót