«Powrót

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2014 rok

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2014 rok

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2014 rok

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2014 rok wynosi  2.768,24 zł/mieszkańca

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk).

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2014 zostały przyjęte wielkości:

  1. Wykonane w 2012 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2013 roku;
  2. Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2012 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.08.2013 Data publikacji: 21.08.2013 11:31 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 10:56
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Zdzisław Madurowicz Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
Rejestr zmian
«Powrót