«Powrót

Notatka z L spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 31 lipca 2014 r.

Notatka z L spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 31 lipca 2014 r.

Notatka z L spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 31 lipca 2014 r.

W dniu 31 lipca 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Spotkanie moderowała Pani Katarzyna Szarkowska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów (dalej: PW), wyznaczona do kierowania pracami Departamentu PW. Prelekcję poprowadziła Pani Katarzyna Damięcka – Król, główny specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Otwierając spotkanie Pani Dyrektor Szarkowska poinformowała uczestników, że po zmianach organizacyjnych, które miały miejsce w Ministerstwie Finansów (dalej: MF), zadania dotyczące koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych realizowane są przez nowoutworzony Departament PW. Pani Dyrektor, omawiając zakres zadań nowej komórki organizacyjnej podkreśliła aspekt efektywności wydatków publicznych, który będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania Departamentu PW. 

Następnie Pani Katarzyna Damięcka – Król omówiła podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych, wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości[1], ustawy o finansach publicznych[2] oraz rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (…)[3]. Prelegentka omówiła również plany kont księgowych ujęte w załącznikach do ww. rozporządzenia oraz zaprezentowała korespondencje wybranych z nich.

Uszczegółowienie notatki (plik doc, 78 KB)

Prezentacja - Podstawy rachunkowości budżetowej (plik pptx, 265 KB)

Załacznik 5A do konta 132 - Dochody (plik doc, 26 KB)

Załącznik - Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych (plik doc, 11,7 KB)

Załącznik - Ewidencja wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych (plik doc, 11,3 KB)

Załącznik - Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budzetowych (plik doc, 299 KB)

Załącznik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik doc, 64,5 KB)


[1] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.)

[2]Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.)

[3]Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.09.2014 Data publikacji: 03.09.2014 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:19
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót