«Powrót

Notatka z LIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2014 r.

Notatka z LIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2014 r.

Notatka z LIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2014 r.

W dniu 30 października 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się całodzienne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych zorganizowane we współpracy z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska (dalej: Koło AW JST). Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania służące wspomaganiu planowania, budżetowania zadaniowego, zarządzania ryzykiem, monitorowania i audytowania działalności JST, wypracowane przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Poznania w ramach innowacyjnego projektu partnerskiego „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" (dalej: MJUP).

Spotkanie moderowała Pani Katarzyna Szarkowska, dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów (dalej: PW) oraz Pani Elżbieta Paliga, Koordynator Koła AW JST. Informacje na temat rozwiązania wypracowanego w ramach projektu oraz ich wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa prezentował Pan Krzysztof Pakoński, członek Grupy Sterującej Projektu MJUP (Audytor Generalny w Urzędzie Miasta Krakowa, członek Zarządu IIA Polska, opiekun Koła AW JST) oraz Pan Piotr Wierzchosławski – Kierownik Projektu MJUP (Kierownik Referatu Monitorowania Procesów i Zadań w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczenie Urzędu Miasta Poznania prezentowały Pani Iwona Matuszczak-Szulc, Kierownik Komponentu Poznańskiego Projektu MJUP (Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Poznania), oraz Pani Monika Owień, Specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej i obsługi finansowej Projektu MJUP z Urzędu Miasta Poznania.

Pan Krzysztof Pakoński oraz Pan Piotr Wierzchosławski przedstawili uwarunkowania i genezę uruchomienia i realizacji projektu. Projekt jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Poznania wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Krajowe Sieci Tematyczne (KST) „Dobre rządzenie" (Europejski Fundusz Społeczny). Celem projektu jest poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce. Projekt adresowany jest do: 

  • kierujących jednostkami samorządu,
  • pracowników administracji samorządowej,
  • mieszkańców i odbiorców usług świadczonych przez administrację lokalną.

W ramach projektu pracownicy ww. Urzędów, wychodząc od własnych doświadczeń i potrzeb, dokonali przeglądu metod, narzędzi i dobrych praktyk zidentyfikowanych w zakresie zarządzania. W oparciu o wyniki tego przeglądu opracowali ogólne zasady oraz szczegółowe rozwiązania, które mają zapewnić spójność elementów systemu zarządzania, takich jak: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, strategia rozwoju, system ewidencji księgowej, zarządzanie ryzykiem, metody i narzędzia badania wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, konsultacje społeczne, czy wreszcie wdrożenie aplikacji informatycznej klasy BI (Business Intelligence), działającej w oparciu o technologię hurtowni danych i zestaw narzędzi analityczno - raportujących.

Prelegenci przedstawili ogólne zasady przyjętego modelu oraz omówili poszczególne moduły systemu informatycznego STRADOM (STRAtegia Dużego Obszaru Miejskiego), który został opracowany i wdrożony w Urzędach objętych projektem, jako narzędzie wspierające ww. elementy systemu zarządzania. Prelegenci podkreślili funkcjonalność systemu i łatwość jego obsługi. Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość wdrożenia jedynie wybranych modułów systemu.

Moduł I wspiera definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz zapis prognoz finansowych w jednostce.

Moduł II służy definiowaniu programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Moduł III pomaga w definiowaniu i planowaniu zadań budżetowych typu P (tzn. zadań o charakterze projektowym, bieżących i inwestycyjnych,służących zwykle dokonaniu jednorazowej, konkretnej zmiany), a także celów, etapów i kamieni milowych oraz wskaźników służących ocenie poziomu ich realizacji.

Moduł IV wspiera definiowanie i planowanie zadań budżetowych typu B (tzn. zadań o charakterze bieżącym, wykonywanych powtarzalnie (rok rocznie), związanych zwykle z usługami lub utrzymaniem infrastruktury), celów szczegółowych, ryzyk i wskaźników służących ocenie poziomu ich realizacji, a także procesów związanych z realizacją zadań.

Moduł V służy monitorowaniu realizacji strategii, programów i związanych z nimi zadań.

Moduł VI wspomaga zarządzanie ryzykiem, planowanie audytów oraz zapisywanie wyników przeprowadzonych badań.

Moduł VII dostarcza raporty prezentujące m.in. dane z systemów finansowo – księgowych oraz dane dotyczące dziedzin zarządzania, celów i programów strategicznych, celów i zakresów zadań budżetowych oraz związanych z nimi ryzyk.

Prezentacja została wzbogacona o praktyczne przykłady wykorzystania systemu przez Urzędy realizujące projekt. Pani Iwona Matuszczak – Szulc przedstawiła wybrane aspekty systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Poznania. Natomiast Pani Monika Owień omówiła funkcjonującą w tym Urzędzie aplikację planowania zadań typu P.

Prelegenci podkreślili pozytywne przyjęcie wdrożonego systemu przez jego użytkowników. Poinformowali również, że opracowany w ramach projektu produkt, po zakończeniu fazy wdrożenia i testów w administracjach JST zaangażowanych w projekt, zostanie upowszechniony wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Informacje nt. projektu oraz możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników spotkania.

Na zakończenie prelegenci przedstawili dalsze działania, w tym informacyjno – promocyjne, planowane w ramach projektu.

Więcej informacji o projekcie MJUP znajdziecie Państwo w załączonych prezentacjach oraz na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54514.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.11.2014 Data publikacji: 08.12.2015 12:25 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:23
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Ireneusz Rosiek Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót