«Powrót

Notatka z LIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 listopada 2014 r.

Notatka z LIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 listopada 2014 r.

Notatka z LIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 listopada 2014 r.

W dniu 27 listopada 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poświęcone było efektywnej komunikacji w audycie wewnętrznym, w szczególności informowaniu o wynikach zadań audytowych, w tym uwzględnianiu perspektywy kierownika jednostki przy sporządzaniu sprawozdania z zadania audytowego. Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej (PW), która na wstępie poinformowała, że LIV spotkanie rozpoczyna cykl spotkań dotyczących efektywnej komunikacji.

Następnie, Pani Dyrektor zaprezentowała najważniejsze aspekty pracy audytora oraz wskazała, jakich informacji powinien dostarczyć audytor wewnętrzny kierownikowi jednostki po przeprowadzonym badaniu audytowym. Podkreśliła, że podstawową rolą audytora wewnętrznego w jednostce jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności, oraz przez realizowane czynności doradcze.

Praktyczne wskazówki w zakresie przygotowywania sprawozdania z zadania audytu wewnętrznego z perspektywy koordynatora audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zaprezentowała Pani Anna Kmieciak, audytor wewnętrzny w Departamencie PW. Prelegentka omówiła ramy prawne i cele sporządzania sprawozdań z zadania audytowego, a także przedstawiła oczekiwania kierownika jednostki i kierowników komórek audytowanych w zakresie informacji. Podkreśliła, że każdy z odbiorców oczekuje innej informacji: kierownik jednostki – najistotniejszych ustaleń i propozycji niezbędnych działań, komórka audytowana – szczegółów koniecznych do zrozumienia problemu. Następnie omówiła niezbędne elementy sprawozdania, odnosząc się do wymagań rozporządzenia w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz wytycznych zawartych w standardach audytu wewnętrznego.

Ponadto Pani Anna Kmieciak przedstawiła przykłady, w jaki sposób można formułować opinię w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym, a także dwa różne podejścia do prezentowania oceny kontroli zarządczej. Pierwsze - to ocena kontroli zarządczej poprzez odniesienie do celów kontroli zarządczej określonych w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, drugie – to ocena kontroli zarządczej poprzez odniesienie się do poszczególnych standardów kontroli zarządczej lub grup standardów kontroli zarządczej.

Podczas spotkania prelegentka omówiła najczęstsze błędy w zakresie sporządzania sprawozdań z audytu wewnętrznego zidentyfikowanych w ramach działań koordynacyjnych Ministerstwa Finansów.

Po zakończonej prezentacji przedstawiciele Departamentu PW zaproponowali uczestnikom, aby w ramach dzielenia się dobrymi praktykami przesyłali własne sprawozdania lub ich wybrane elementy (na adres: koordynacjaAW@mf.gov.pl). Przesłane dokumenty zostaną poddane analizie, a najlepsze z nich zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa.

Spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Katarzyna Szarkowska podkreślając konieczność dążenia audytora wewnętrznego do ulepszania komunikacji z klientami, m.in. poprzez poszukiwania jak najskuteczniejszej formy przedstawiania wyników swojej pracy.

Ponadto, poinformowała o nowym wzorze informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez prelegentów, które zawierają obszerniejsze informacje na temat roli sprawozdania z zadania audytowego w komunikacji audytora wewnętrznego z odbiorcami sprawozdania. 

Prezentacje:

Sprawozdanie z zadania audytowego – perspektywa kierownika (plik pdf, 560 KB)

Efektywna komunikacja – informowanie o wynikach zadania audytowego (plik pdf, 495 KB)

 

  

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.12.2014 Data publikacji: 08.12.2014 17:32 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:24
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót