«Powrót

Notatka z LIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Notatka z LIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Notatka z LIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu dotyczącego rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Temat spotkania to: „Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora publicznego - wprowadzenie dla niefinansistów".

Otwierając spotkanie Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej (PW) przypomniała, że podstawowe kwestie dotyczące rachunkowości jednostek budżetowych zostały omówione podczas spotkania, które miało miejsce w dniu 31 lipca 2014 r.

Pani Dyrektor podkreśliła, że wydatkowanie pieniędzy publicznych nie powinno być celem jednostek sektora finansów publicznych, ale środkiem do realizacji celów publicznych. Dlatego przystępując do audytu ksiąg rachunkowych należy uwzględnić ich znaczenie dla procesów zarządczych, a co za tym idzie – zwrócić uwagę na zakres i jakość zawartych w nich informacji. Określając kryteria i zakres badania ksiąg rachunkowych warto zastanowić się, czy może ono odnosić się do innych kryteriów niż tylko zgodności.

Prezentację na temat audytu ksiąg rachunkowych dla audytorów wewnętrznych – niefinansistów, poprowadziły Pani Agata Kumpiałowska – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, kierująca Wieloosobowym stanowiskiem audytu wewnętrznego w Izbie Skarbowej w Białymstoku oraz Pani Joanna Marciniak – główna księgowa Urzędu Skarbowego w Kluczborku.

Prezentację rozpoczęła Pani Agata Kumpiałowska, która omawiając pojęcie rachunkowości podkreśliła, że współcześnie jest ona rozumiana jako system informacyjny, wspomagający proces podejmowania decyzji zarządczych. Nadrzędnym celem rachunkowościjest dostarczenie informacji na temat prawdziwego i rzetelnego obrazu przedstawiającego sytuację majątkową i finansową jednostki. Jakość tych informacji zależy od przyjętych zasad obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz prawidłowej organizacji systemu rachunkowości w jednostce(tj. podziału zadań, systemu uprawnień, itp.).

Właściwa informacja zarządcza jest szczególnie istotna w kontekście poszukiwań rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie ograniczonych zasobów finansowych jednostek sektora publicznego, wynikających z wyzwań stojących przed administracją publiczną, dotyczących przede wszystkim lepszej jakości świadczonych usług publicznych przy optymalizacji ich kosztów.

Prelegentka podkreśliła rolę audytu wewnętrznego w zapewnieniu kierownika o właściwym funkcjonowaniu rachunkowości w jednostce i jakości dostarczanej przez nią informacji lub wskazaniupotrzeby i zakresu jej usprawnienia. Informacja zarządcza pozwala kierownictwu podejmować decyzje w zakresie podniesienia efektywności działania, zarządzania i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. Warunkiem koniecznym na drodze do optymalizacji wydatków publicznych jest monitorowanie ich poziomu oraz wiedza o kosztach realizacji usług. Dlatego każda osoba, decydująca o wydatkach ze środków publicznych, musi myśleć w kategoriach wyników i ryzyka mogącego zagrozić ich uzyskaniu.

Stąd też, audyt ksiąg rachunkowych, w zależności od celu jaki będziemy chcieli zrealizować, pozwoli kierownikowi jednostki:

 1. uzyskać racjonalne zapewnienie, że zapisy w księgach rachunkowych:
  • odzwierciedlają stan rzeczywisty,
  • są prowadzone bezbłędnie, sprawdzalnie i przede wszystkim na bieżąco;
 2. w oparciu o uzyskane wyniki podejmować decyzje zarządcze w zakresie poprawy skuteczności i efektywności jednostki w realizowaniu zadań, w tym świadczeniu usług.

Prelegentka zachęciła audytorów, którzy po raz pierwszy podejmą decyzję o przeprowadzeniu audytu w tym zakresie, aby przygotowując się do realizacji zadania w obszarze rachunkowości prace podzielili na dwa etapy.

 1. Po pierwsze, poprzez swoje prace audytowe dokonali certyfikacji systemu księgowego, tj. rozwiązań przyjętych w jednostce – jako wiarygodnego systemu informacyjnego, na bazie którego kierownik jednostki może podejmować racjonalne decyzje.
 2. Po drugie, dopiero po uzyskaniu wiedzy, że system rachunkowości jest zaprojektowany prawidłowo przeprowadzali zadania audytowe w zakresie optymalizacji kosztowej.

Audytor będzie wówczas w swoim badaniu poszukiwał odpowiedzi (formułował spostrzeżenia) w odniesieniu do następujących pytań:

 • co można zrobić, aby lepiej wykorzystywać pieniądze publiczne?
 • jak zmniejszyć wydatki, jednocześnie zwiększając ich efektywność?
 • jak wygląda relacja ceny usług publicznych do ich jakości?

Pani Agata Kumpiałowska, w oparciu o przykładowe podejście do audytu ksiąg rachunkowych, omówiła kryteria, potencjalne ryzyka i przykłady testowania. Wśród kryteriów wymieniła takie atrybuty jak: rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i prowadzenie ksiąg rachunkowych na bieżąco. Szczególną uwagę Prelegentka zwróciła na zagadnienia dotyczące badania rzetelności i bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych – zaznaczając, że jednym z warunków bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zgodność zapisów zestawienia obrotów i sald z danymi wykazywanymi w sprawozdawczości.

Praktyczne aspekty takiego badania omówiła Pani Joanna Marciniak.

Prelegentka wskazała na praktyczne powiązanie ksiąg rachunkowych ze sporządzanym przez jednostkę sprawozdaniem Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Sprawozdanie to stanowi źródło informacji o wydatkach poniesionych przez jednostkę narastająco, tj. od początku roku do końca danego okresu sprawozdawczego. Prelegentka omówiła podstawy prawne oraz instrukcje do sporządzania sprawozdania Rb-28, a także jego elementy (dane) pochodzące z zapisów w księgach rachunkowych.

Na podstawie danych fikcyjnej jednostki Prelegentka omówiła przykładowe zestawienie obrotów i sald oraz sposób ich czytania, a także odniesienie do zapisów zawartych w Rb-28 tej jednostki.

Prelegentka podkreśliła, że istotą wiarygodności danych wskazywanych w sprawozdaniu Rb-28 jest sporządzanie go po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany okres sprawozdawczy.

Pani Joanna Marciniak wskazała na znaczenie ścisłej współpracy audytora wewnętrznego i głównego księgowego dla przeprowadzenia rzetelnego badania, które może przyczynić się do faktycznego zapewnienia lub usprawnienia funkcjonowania obszaru rachunkowości w jednostce. Omawiając znaczenie współpracy odniosła się do wspólnego celu służb audytu i rachunkowości, jakim jest dostarczenie bieżącej i przejrzystej informacji, która pomoże kierownikowi jednostki w podejmowaniu trafnych decyzji zarządczych umożliwiających skuteczne i efektywne działanie w ramach zadań realizowanych przez jednostkę, w tym świadczonych usług publicznych.

Na zakończenie spotkania omówiono najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, zidentyfikowanych na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli.

Prezentacje do pobrania:

Wstęp do prezentacji (typ: pps, 235 KB)

Prezentacja "Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych" (typ: pps, 3671 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 16:17 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:48
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Ireneusz Rosiek Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót