«Powrót

Notatka z LVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 marca 2015 r.

Notatka z LVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 marca 2015 r.

Notatka z LVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 marca 2015 r.

W dniu 26 marca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie było poświęcone tematyce przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, radca ministra w Departamencie Polityki Wydatkowej podkreślając, że tematyka spotkania jest realizacją działania 9.2 nałożonego na Ministerstwo Finansów w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Następnie Pani Monika Kos przedstawiła główne cele i założenia Programu. Omawiając zadania stałe, które zostały nałożone na ministerstwa i urzędy centralne, Pani Monika Kos wskazała na ich powiązanie z elementami kontroli zarządczej.

Prezentację poprowadziły Pani Edyta Tuźnik-Kosno, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz Pani Małgorzata Fuchs, audytor wewnętrzny w Ministerstwie Gospodarki. Prelegentki omówiły podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Przeciwdziałania Korupcji (ZSPK) oraz jego miejsce w Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ZSZ) w Ministerstwie Gospodarki. Pani Dyrektor wskazała na integralność ZSPK z innymi systemami wchodzącymi w skład ZSZ, przede wszystkim Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Przyjęte rozwiązania zostały wprowadzone w oparciu o normy ISO.

Omawiając korzyści z przyjętych rozwiązań Prelegentki zaakcentowały przejrzysty podział zadań i kompetencji oraz kompletną i aktualną dokumentację kluczowych procesów. Zwróciły również uwagę na długofalowość i etapowość wdrażania przyjętych rozwiązań.

Prelegentki, omawiając role i zadania w ZSPK, położyły akcent na znaczenie zespołu doradców etycznych, którzy przyjmują informacje o stwierdzeniu lub podejrzeniu wystąpienia korupcji i podejmują stosowne działania zapobiegające jej wystąpieniu. Prowadzą również działania informacyjno – edukacyjne w zakresie kwestii etycznych i walki z korupcją oraz doradzają pracownikom w zakresie zasad postępowania i zagadnień etycznych.

Pani Dyrektor podkreśliła także, że dla prawidłowego funkcjonowania ZSPK konieczny jest bieżący monitoring i ocena, w której główne role odgrywają audytorzy ISO oraz audytorzy wewnętrzni.

Na zakończenie Pani Audytor omówiła zakres wsparcia, którego audyt wewnętrzny dostarczył podczas procesu tworzenia i wdrażania ZSPK w ramach funkcji doradczej oraz zadania realizowane w ramach funkcji zapewniającej.

Prelegentki zaznaczyły, że prawidłowe funkcjonowanie ZSPK wymaga zaangażowania wszystkich pracowników oraz dobrej współpracy obydwu służb audytowych.

Podsumowując prelekcję oraz dyskusję Pani Monika Kos podkreśliła, że charakter pracy audytora wewnętrznego wymaga wiedzy w zakresie przepisów prawa i rządowych strategii antykorupcyjnych oraz umiejętności identyfikowania zagrożeń korupcyjnych. Bardzo cenna jest również wiedza na temat praktyk stosowanych w zakresie antykorupcji. Dopiero posiadanie tej wiedzy i umiejętności pozwoli audytorowi na wypełnienie swojej funkcji doradczej na etapie tworzenia systemu w jednostce oraz jego systematyczną ocenę.

Prezentacje:

Przeciwdziałanie korupcji w jsfp – wymiana doświadczeń - wprowadzenie (typ: pps, 1320 KB)

Systemy zapobiegania korupcji na przykładzie zintegrowane systemu zarządzania w Ministerstwie Gospodarki (typ:pps, 2188 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 01.04.2015 15:05 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:46
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót