«Powrót

Notatka z LX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 maja 2015 r.

Notatka z LX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 maja 2015 r.

Notatka z LX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 maja 2015 r.

W dniu 28 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Było to trzecie spotkanie w ramach cyklu dotyczącego rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematem spotkania były roczne sprawozdania finansowe jednostki w kontekście zadań audytowych. Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, przedstawiciel Departamentu Polityki Wydatkowej, która określając cele spotkania zwróciła uwagę na dwa aspekty, które należy uwzględnić analizując roczne sprawozdanie finansowe w kontekście audytu wewnętrznego – audyt samego sprawozdania i procesu jego przygotowania oraz wykorzystanie zawartych w nim informacji, na potrzeby innych zadań audytowych.

Prezentację rozpoczął Pan Marcin Dublaszewski, Audytor Wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który przedstawił uwagi i oczekiwania audytora wewnętrznego w odniesieniu do badania bilansu. Prelegent przeanalizował kluczowe pytania, które audytor powinien sobie zadać przed przeprowadzeniem tego typu badania. Wyraził swoja opinię na temat wartości informacji o charakterze zarządczym, które można uzyskać z bilansu oraz możliwości ich wykorzystania w pracy audytora.

Następnie Pani Katarzyna Michalak, Główna Księgowa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przedstawiła praktyczne aspekty dotyczące sporządzenia i zawartości rocznego sprawozdania finansowego, a także zaprezentowała wybrane zagadnienia, które mogłyby stanowić przedmiot audytu sprawozdania rocznego.

Na początek Prelegentka przedstawiła czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania rocznego. Omawiając zagadnienie inwentaryzacji majątku jednostki i źródeł ich pochodzenia, podkreśliła jej znaczenie w kontekście oceny rzetelności sprawozdań. Zwróciła uwagę na jakość i kompletność źródeł danych, na podstawie których powstaje sprawozdanie. Posługując się przygotowanym zestawieniem obrotów i sald, wskazała schemat przeniesienia sald kont księgowych na poszczególne pozycje sprawozdania.

W części wystąpienia dotyczącej wybranych aspektów audytu sprawozdania rocznego Prelegentka omówiła kryteria oceny oraz 7 ryzyk związanych z obszarem sprawozdawczości finansowej, tj.:

  • niesporządzenie sprawozdania finansowego lub niekompletne sprawozdanie finansowe,
  • zastosowanie niewłaściwych formularzy,
  • sporządzenie z pominięciem cech formalnych,
  • niezgodność pomiędzy elementami sprawozdania finansowego,
  • niezgodność sprawozdania finansowego ze sprawozdaniami budżetowymi,
  • niezgodność sprawozdania finansowego z księgami rachunkowymi,
  • niewiarygodność sprawozdania finansowego.

Omawiając poszczególne ryzyka wskazywała kryterium oceny oraz warunki, które powinny być spełnione, aby można było mówić o zachowaniu zgodności z przytoczonymi kryteriami.

Istotną częścią prezentacji było wskazanie, które z pozycji sprawozdania mogą stanowić istotne źródło informacji dla audytora wewnętrznego, jak te informacje należy odczytać i co one mogą powiedzieć o kondycji jednostki. Prelegentka wskazała w tym kontekście m.in. pozycję bilansu, która informuje o stanie początkowym oraz końcowym zapasów, co może stanowić ważną informację w ocenie gospodarki materiałowo-towarowej (magazynowej) jednostki. Jako cenne źródło informacji Prelegentka wskazała również pozycje rachunku zysków i strat, szczególnie pozycji kosztowych, które audytor może wykorzystać jako materiał do badania nie tylko samego sprawozdania finansowego, ale również przy realizacji zadań dotyczących pozostałych obszarów funkcjonowania jednostki.

Prelegentka omówiła również przygotowane na potrzeby spotkania podstawy do programu zadania audytowego: "Audyt sprawozdań finansowych" wzbogacone o konkretne przykłady, które zostały zawarte w załączniku do prezentacji.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, która doprowadziła do konkluzji, że sprawozdanie finansowe może stanowić cenne źródło informacji zarządczej, jednak jego wykorzystanie na potrzeby audytu jest uzależnione od wiedzy audytora na temat zasad tworzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz jego umiejętności czytania zawartych w nim informacji. Bardzo ważna jest również dobra współpraca pomiędzy audytorem wewnętrznym oraz główną księgową.

 

Załączniki:

Prezentacja – Otwarcie spotkania 28 maja 2015 r. (typ: pps., rozmiar: 1,38 MB)

Prezentacja – Bilans z punktu widzenia audytora wewnętrznego. Uwagi i oczekiwania w odniesieniu do badania obszaru (typ: pdf., rozmiar: 166 KB)

Prezentacja – Sprawozdawczość roczna w jednostce budżetowej. Wybrane aspekty. (typ: pps., rozmiar: 471 KB)

Załącznik do prezentacji – Audyt rocznego sprawozdania finansowego (typ: pdf. ., rozmiar: 10,1 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.06.2015 Data publikacji: 30.06.2015 15:23 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:51
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót