«Powrót

Notatka z LXIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 29 października 2015 r.

Notatka z LXIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 29 października 2015 r.

Notatka z LXIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 29 października 2015 r.

W dniu 29 października 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie dotyczyło omówienia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

 1. Prezentacja Pani Katarzyny Szarkowskiej, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej dotycząca nowych przepisów.
 2. Panel dyskusyjny poświęcony praktycznym aspektom kluczowych zmian w nowym rozporządzeniu.
 3. Dyskusja i pytania.

W pierwszej prezentacji Pani Dyrektor Katarzyna Szarkowska przedstawiła informacje dotyczące audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych opracowane na postawie danych Ministerstwa Finansów oraz Projektu KPRM „Procesy, cele, kompetencje". W dalszej części wystąpienia został omówiony kierunek zmian w audycie wewnętrznym, wynikający z rozporządzenia, oraz spodziewane efekty wprowadzenia tych zmian. W trakcie prezentacji Pani Dyrektor udzielała również bieżących odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące nowych przepisów.

Podczas drugiej części spotkania praktyczne aspekty stosowania nowych rozwiązań w swoich jednostkach zaprezentowali:

 • Pani Iwona Bogucka, Kierownik komórki audytu wewnętrznego w Instytucie Pamięci Narodowej, która omówiła sposób uzgadniania kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych;
 • Pani Elżbieta Paliga, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, która przedstawiła praktyki z zakresu monitoringu wdrażania zaleceń audytowych;
 • Pani Bożena Stoma, Dyrektor Biura Audytu w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, która podkreśliła znaczenie uzgadniania wstępnych wyników audytu, zwracając uwagę na potrzebę budowania partnerskich relacji z audytowanymi;
 • Pan Łukasz Żelaznowski, Audytor Wewnętrzny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił sposób uzgadniania kryteriów oceny powiązany z systemem zarządzania ryzykiem w jednostce;
 • Pan Krzysztof Żórawski, Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta Lublin, który wskazał na znaczenie czynności sprawdzających dla skuteczności audytu wewnętrznego.

Ostatnia część spotkania została poświęcona wyjaśnieniu wątpliwości związanych z nowymi przepisami. Pytania uczestników spotkania dotyczyły m.in.:

 • rozróżnienia pomiędzy monitorowaniem a czynnościami sprawdzającymi, a także terminów, w jakich należy je przeprowadzać,
 • treści sprawozdania z wykonania planu audytu w świetle zapisów art. 283 ust. 5 ustawy o finansach publicznych,
 • rozumienia uzgadniania kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych,
 • wykorzystania analizy ryzyka sporządzanej w celu przygotowania planu działalności jednostki,
 • zasad udostępniania dokumentacji w audycie wewnętrznym w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • sposobu formułowania ustaleń oraz oceny mechanizmów kontrolnych stanowiących elementy sprawozdania z zadania zapewniającego.

Dodatkowo w trakcie tej części spotkania, Pani Joanna Sorokin, audytor wewnętrzny w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, przedstawiła wzór dokumentu stosowanego w jednostce do monitorowania realizacji zaleceń.

Prezentacja: Rozporządzenie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) plik pptm, 1,70 MB.

«Powrót