«Powrót

Notatka z LXV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Notatka z LXV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Notatka z LXV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 28 kwietnia 2016 r.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce zamówień publicznych. Podczas spotkania zostało omówione:

  • stosowanie klauzul prospołecznych w zamówieniach publicznych oraz
  • realizowanie zamówień publicznych poniżej progu 30.000 euro na przykładzie rozwiązań stosowanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na Zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wydane przez Radę Ministrów, z których wynikazobowiązanie Ministra Finansów do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego w tym zakresie. Jednocześnie podkreślono, że w planie kontroli przyjętym na rok 2016 przez Najwyższą Izbę Kontroli zostało przewidziane przeprowadzenie kontroli Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową. W związku ze zbieżnością tematu audytu zleconego oraz kontroli NIK wskazano, że zakres i wyniki kontroli zostaną uwzględnione przy przygotowaniu założeń do audytu wewnętrznego zleconego.

Następnie Pan Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Finansów, omówił pierwszy z tematów spotkania. Prelegent podkreślił, że zamówienia publiczne powinny służyć również celom społecznym. W tym celu w zamówieniach publicznych stosuje się klauzule społeczne wpływające na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, młodocianych oraz osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Zamówienia takie mogą służyć także promowaniu wśród wykonawców zamówienia zatrudnianiana podstawie umowy o pracę.

Prelegent podkreślił, iż dzięki takim zamówieniom osiągany jest nie tylko cel społeczny, lecz również pojawia się korzyść dla zamawiających w postaci np. obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozwiał również wątpliwości co do zgodności zamówień prospołecznych z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto, zwrócił uwagę na dobrą praktykę stosowaną w Ministerstwie Finansów polegającą na konieczności uzasadnienia odstąpienia od stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W odpowiedzi na jedno z pytań, prelegent wyjaśnił, że jednym z kryteriów oceny ofert może być kryterium społeczne.

Drugi temat spotkania zaprezentowali Pani Elżbieta Paliga, KierownikBiura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz Pan Paweł Gad, pracownik tego Biura. Na wstępie Pani Elżbieta Paliga zwróciła uwagę na przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz na wyniki kontroli przeprowadzanych przez NIK w obszarze zamówień publicznych.

Następnie Pan Paweł Gad omówił kwestię przygotowania do przeprowadzenia audytu zamówień publicznych oraz wymienił potencjalne ryzyka w odniesieniu do:

  • planowania zamówień;
  • udzielania zamówienia;
  • sprawozdawczości rocznej.

Prelegent zwrócił uwagę przede wszystkim na ryzyka związane z niedozwolonym podziałem zamówienia na części, zaniżaniem wartości zamówienia oraz możliwość nieplanowanego przekroczenia progu 30 000 euro. Podkreślił także, że warto zadbać o przejrzystość udzielania takich zamówień poprzez np. publikowanie dokonanego wyboru wykonawcy.

Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.05.2016 Data publikacji: 10.05.2016 16:10 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:58
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót