«Powrót

Notatka z LXVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 27 października 2016 r.

Notatka z LXVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 27 października 2016 r.

Notatka z LXVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 27 października 2016 r.

W dniu 27 października 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce zamówień publicznych.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów, która przedstawiła działania Departamentu w zakresie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego zrealizowane w okresie od ostatniego spotkania audytorów wewnętrznych. Pani Dyrektor, nawiązując do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 2014 – 2019, podkreśliła znaczenie przeciwdziałania korupcji oraz rolę audytu wewnętrznego w prawidłowym funkcjonowaniu zamówień publicznych.

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Sołowiej, Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przedstawił prezentacje dotyczące:

 • wybranych zagadnień związanych nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP),
 • przeciwdziałania korupcji w świetle przepisów ustawy PZP,
 • roli audytu wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji.

Tematami poruszanymi podczas pierwszej prezentacji były m.in.:

 • zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zmiany dotyczące, np. obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz planowaną od 2018 r. - elektronizację zamówień,
 • warunki, w których zamawiający powołuje zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane lub usługi (przepis wchodzi w życie 28.12.2016 r.),
 • wyjaśnienie sformułowania „najkorzystniejsza oferta", gdzie zwrócono uwagę na znaczenie, obok ceny i kosztu, również innych kryteriów oceny oferty np. odnoszących się do jakości,
 • warianty nowej procedury na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego,
 • zmiana przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi nie może on prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
 • warunki, w których zamawiający powołuje zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane lub usługi (przepis wchodzi w życie 28.12.2016 r.),
 • obowiązek sporządzenia przez zamawiających planów postępowań o udzielenie zamówień oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej; wskazano przy tym na korzyści wynikające ze sporządzenia takiego planu, np. określenie orientacyjnej wartości zamówienia pozwalającej na oszacowanie czy zostanie przekroczony próg,
 • dzielenie i łączenie zamówień publicznych; zwrócono uwagę na to, że zamawiający nie może dzielić lub łączyć zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, może natomiast dokonać podziału zamówienia na części w celu wspierania małych przedsiębiorstw; podkreślono także rozróżnienie pomiędzy liczbą części, na które może zostać udzielone zamówienie a liczbę części, na które wykonawca może złożyć ofertę.
 • szacowanie wartości zamówień.

W ramach drugiej prezentacji Pan Ryszard Sołowiej omówił zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji w świetle przepisów ustawy PZP, w tym:

Pan Ryszard Sołowiej podkreślił szczególne znaczenie zasady bezstronności w kontekście przeciwdziałania korupcji w obszarze zamówień publicznych. Prelegent, podzielił się z uczestnikami praktykami odnoszącymi się do zapewnienia bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym składanie oświadczenia) oraz do przesłanek, które mogą stanowić podstawę do wykluczenia wykonawcy.

Podsumowując wystąpienie Prelegent nawiązał do znaczenia stosowania w procedurach zamówień publicznych pozacenowych kryteriów oceny oferty. W ramach dyskusji z udziałem uczestników omówiono przykłady praktyk w ustalaniu kryteriów pozacenowych oraz nadawania im wag procentowych.

Na zakończenie przedstawiciel Departamentu Polityki Wydatkowej, Pani Monika Kos, podkreśliła, że zamówienia publiczne są obszarem szczególnie narażonym na korupcję. Dlatego istotne jest wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Nawiązuje do tego również „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019", wymieniając słabość systemu zarządzania i kontroli w jednostce jako element zwiększający ryzyko korupcji. Natomiast działania audytu wewnętrznego zostały wskazane jako jedna z metod przeciwdziałania korupcji w urzędach administracji publicznej.

Dla wypełnienia roli audytu wewnętrznego w zapobieganiu korupcji niezbędne jest stworzenie audytorom takich warunków, w których będą mogli realizować swoje działania w sposób obiektywny, niezależny i wolny od konfliktu interesów. W tym celu niezbędne jest podjęcie określonych kroków zarówno przez kierownika jednostki, jak również kierującego audytem wewnętrznym, a także samego audytora. Podstawowe wymogi w tym zakresie zostały określone w publikacji Ministerstwa Finansów pt. „Zapewnienie niezależności audytora wewnętrznego a przeciwdziałanie korupcji w jednostce" (plik pdf, 756 KB).

Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.11.2016 Data publikacji: 15.11.2016 13:20 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:00
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót