«Powrót

Notatka z XLVII z całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Notatka z XLVII z całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Notatka z XLVII z całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 24 kwietnia 2014 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów (dalej MF) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (dalej SAW IIA Polska) w dniu 24 kwietnia 2014 r.w Ministerstwie Finansów odbyło się całodzienne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom dotyczącym kontroli i audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym. Skierowane ono było przede wszystkim do audytorów wewnętrznych z jednostek samorządu terytorialnego (dalej jst).

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Krawczuk, zastępca dyrektora Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (dalej DA). Moderatorem spotkania była Pani Monika Kos, naczelnik wydziału Współpracy z Krajowymi i Zagranicznymi Instytucjami. SAW IIA Polska  reprezentował Pan Krzysztof Pakoński, członek Zarządu IIA Polska i opiekun Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych (dalej Koło AW JST) oraz Pani Elżbieta Paliga, koordynator Koła AW JST, kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Leńczyk-Woroniecka, zastępca koordynatora Koła AW JST.

Pani Dyrektor Katarzyna Krawczuk przypomniała, że Departament DA od grudnia 2011 roku wydaje co kwartał Biuletyn Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, który jest adresowany przede wszystkim do kierowników jst (przewodniczących zarządów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień, narzędzi oraz dobrych praktyk z zakresu kontroli zarządczej. Publikacje zamieszczane w Biuletynie są na tyle uniwersalne, że znajduje on także odbiorców wśród kierowników innych jednostek sektora publicznego, audytorów wewnętrznych oraz innych pracowników zainteresowanych rozwojem kontroli zarządczej w swoich jednostkach. Biuletyn dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl: BIP/Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/Kontrola zarządcza w sektorze publicznym/Biuletyn Kontrola zarządcza w JST), ale jest również rozsyłany drogą mailową do jednostek, które złożyły odpowiednie zamówienie do Departamentu DA.

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Paliga, która przedstawiła uczestnikom spotkania genezę i cel powołania Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych. Koło AW JST utworzono w listopadzie 2013 roku w wyniku inicjatywy członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych wykonujących zawód w jednostkach samorządu terytorialnego.

Działalność Koła AW JST ma na celu wypracowanie wspólnych metod działania audytu w jst poprzez:

  • opiniowanie propozycji zmian w przepisach przekazywanych przez MF do konsultacji SAW IIA w części dotyczącej audytu jst,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy audytorami jst mającą na celu wypracowanie jednolitych metodologii i standardów w obszarze realizacji zadań, organizacji pracy audytu, marketingu działań komórek audytu, wysokiej jakości sprawozdań i prezentacji wyników,
  • nawiązanie współpracy z MF, np. w zakresie zgłaszania do publikacji przykładów dobrych praktyk działań audytu w jst,
  • wypracowanie, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeprowadzania konkretnych tematycznych zadań audytowych, poprzez prezentowanie i dyskutowanie przypadków na spotkaniach,
  • organizowanie w Polsce i regionach konferencji dotyczących tematyki dedykowanej audytorom w jst.

Pan Krzysztof Pakoński wyraził swoje poparcie dla działalności Koła AW JST, które jego zdaniem stworzy nową szansę poszerzenia wiedzy oraz stanie się forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla wszystkich zainteresowanych. Wyraził także nadzieję, że inicjatywa całodziennych spotkań dla audytorów z jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Departament DA będzie kontynuowana i przełoży się na wymierne korzyści dla poprawy jakości audytu wewnętrznego w jst. Pan Krzysztof Pakoński jednocześnie przypomniał, że audyt wewnętrzny w swojej działalności musi koncentrować się przede wszystkim na potrzebach kierownika jednostki.

Spotkanie obejmowało trzy sesje.

Podczas pierwszej sesji prezentację pt. Kontrola wykorzystania dotacji „oświatowych" udzielanych przez jst niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń Urzędu Miasta Lublin przedstawiła Pani Anna Morow, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin.

Sesja druga poświęcona była zagadnieniom obejmującym Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych. Prezentację poprowadziła Pani Monika Organa, główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Podczas ostatniej sesji spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją pt. Formułowanie opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej na przykładzie praktyki Urzędu Miasta Lublin, którą zaprezentowali audytorzy wewnętrzni w Urzędzie Miasta Lublin: Pan Krzysztof Żórawski i Pani Magdalena Pociecha.

Załącznik: Uszczegółowienie prezentacji (plik doc, 81 KB)

Prezentacja: Kontrola wykorzystania dotacji „oświatowych" udzielanych przez jst niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń Urzędu Miasta Lublin (plik pdf, 166 KB)

Prezentacja: Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych (plik pdf, 233 KB)

Prezentacja: Formułowanie opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej na przykładzie praktyki Urzędu Miasta Lublin (plik pdf, 178 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.05.2014 Data publikacji: 30.05.2014 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:17
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót