«Powrót

2009 rok

2009 rok

2009 rok

Wyniki kontroli NIK

Prawidłowość naliczania i pobierania opłat celnych i innych należności w związku z importem spirytusu w latach 2003-2007 (informacja dostępna na stronie NIK)

Egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy w latach 2007-2009 (I półrocze) (informacja dostępna na stronie NIK)

Stan organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Działania Ministerstwa związane z zapewnieniem stabilności polskiego sektora bankowego w latach 2008 - 2009, a w przypadku procesu legislacyjnego niektórych aktów prawnych także w latach wcześniejszych (informacja dostępna na stronie NIK)

Pobór podatku dochodowego od osób fizycznych

Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług

Funkcjonowanie systemu finansowego wspierania kredytów eksportowych oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ten cel w okresie 2006 r - 30.09.2009 r.

Realizacja zadań związanych z zamknięciem pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006 (informacja dostępna na stronie NIK)

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (informacja dostępna na stronie NIK)

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. w części 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz części 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (informacja dostępna na stronie NIK)

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. w częściach: 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, 79 - Obsługa długu krajowego (informacja dostępna na stronie NIK)

Wykonanie w 2008 roku budżetu państwa w części 84 Środki własne Unii Europejskiej

Wykonanie przez Ministra Finansów budżetu państwa w 2008 r., w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego


Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POPT przy realizacji projektu nr POPT-2.1-2006-41 "Eksploatacja łączy komutowanych (wydzwanianych) do SIMIK (etap II)

Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POPT przy realizacji projektu nr POPT-2.4-2005-14 "Zatrudnienie osób odpowiedzialnych w MF za zarządzanie i koordynację SIMIK"

Urząd Kontroli Skarbowej - POPT-2.-2008-04

Urząd Kontroli Skarbowej - Projekt POPT-2.1-2008-10

Urząd Kontroli Skarbowej - Projekt POPT-2.5-2008-05

Archiwum Akt Nowych - Prawidłowość działania Archiwum Zakładowego i postępowania z dokumentacją

Europejski Trybunał Obrachunkowy - e-Dekalaracje: wykorzystanie środków z EFRR na rozwój elektronicznej publicznej administracji

Urząd Kontroli Skarbowej - Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap III)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.10.2011 Data publikacji: 13.09.2012 14:40 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2012 15:29
Autor: Biuro Kontroli Resortowej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Marta Grochowska
Rejestr zmian
«Powrót