«Powrót

2010 rok

2010 rok

2010 rok

Wyniki kontroli NIK

Wykonanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w latach 2008-2010

Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem od gier

Prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej

Działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców w latach 2008 - 2010

Realizacja zadań w okresie od 25 lipca 2008 r. do dnia 10 września 2010 r. w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Realizacja programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007 – 2013

Realizacja zadań w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju w okresie od 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego w 2009 r. (informacja dostępna na stronie NIK)

Realizacja w 2009 r. zbiorczych dochodów i wydatków budżetu państwa, planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i państwowych funduszy celowych oraz w zakresie rozdysponowania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w cz. 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w cz. 97 – Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 81 – Rezerwa ogólna oraz w części 83 – Rezerwy celowe

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w częściach 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego oraz 79 – Obsługa długu krajowego

Realizowanie, od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., zadań szkoleniowych z zakresu budżetowania zadaniowego ujętych w projektach wieloletnich przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodność z prawem realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-001/07

Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji POPT 2007-2013 przy realizacji projektu nr POPT-03.01.00-00-082/09

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Prawidłowość realizacji projektu POPT 01.01.00-00-145/09

Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach POIG

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Archiwizacja, zachowanie zasad informacji i promocji i przestrzeganie wymogów trwałości projektów POPT 04-06 nr POPT-3.3-2006-20 i POPT-1.3-2008-11

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Stan realizacji projektów e-Podatki, e-Rejestracja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pomoc techniczna PROW 2007-2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Stan realizacji projektów "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" oraz "Infrastruktura e-usług Resortu Finansów"

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Stan realizacji projektów "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" oraz "Infrastruktura e-usług Resortu Finansów"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Archiwizacja projektów POPT-2.1-2008-13, POPT-2.5-2008-01, POPT-2.5-2005-25, POPT-2.2-2005-15, POPT-2.2-2008-14

Urząd Kontroli Skarbowej - Projekt nr PL 0068 „Doposażenie grup mobilnych Polskiej Służby Celnej w środki transportu wyposażone w sprzęt kontrolny"

Europejski Trybunał Obrachunkowy - Projekt POIG07.01.00-00-022/09

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Prawidłowość realizacji projektu PO KL „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych"

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.08.2011 Data publikacji: 13.09.2012 14:59 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2014 12:28
Autor: Biuro Kontroli Resortowej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Marta Grochowska
Rejestr zmian
«Powrót