«Powrót

2011 rok

2011 rok

2011 rok

Wyniki kontroli NIK

Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych za rok 2010 i w I półroczu 2011 r.

Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

Postępowanie urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wybrane działania Ministerstwa związane z bezpieczeństwem sektora finansowego w okresie od stycznia 2010 r. do września 2011 r.

Stosowanie zaleceń Komisji Europejskiej w procesie stanowienia prawa podatkowego

Funkcjonowanie Służby Cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych w latach 2009-2011 (I półrocze)

Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji

Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym w zakresie procesów planowania (w 2010 r.) oraz monitorowania i sprawozdawczości (w 2011 r.)

Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku dot. kontroli - Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym w zakresie procesów planowania (w 2010 r.) oraz monitorowania i sprawozdawczości w (2011 r.)

Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości

Wystąpienie pokontrolne - Realizacja w 2010 r. zbiorczych dochodów i wydatków budżetu państwa, planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i państwowych funduszy celowych oraz w zakresie rozdysponowania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie zadań w zakresie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w zakresie obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i części 87 – Dochody budżetu środków europejskich

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w cz. 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w cz. 97 – Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (informacja dostępna na stronie NIK)

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 81 – Rezerwa ogólna oraz w części 83 – Rezerwy celowe

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w częściach 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego oraz 79 – Obsługa długu krajowego

 

Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

Urząd Kontroli Skarbowej - Audyt operacyjny - Projekt nr POIG.07.01.00-00-022/09 "Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów"

Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Realizacja projektu Infrastruktura e-Usług w ramach 7 osi priorytetowej POIG

Urząd Kontroli Skarbowej - Audyt operacyjny - Projekt nr POIG.07.01.00-00-011/09 KIC (MF-DO)-POIG-162/10)

Urząd Kontroli Skarbowej - Audyt operacyjny - Projekt nr POIG-07.01.00-00-011/09 KIC (MF-DO-POIG-65-2011)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Archiwizacja i trwałość projektu POPT-2.1-2004-17

Urząd Kontroli Skarbowej - Audyt projektu nr FGZ-07-07-3514 (3.5.1.4 wg rocznego programu 2007) "Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych w zakresie wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS cz. I"

Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Prawidłowość realizacji projektu "e-Deklaracje 2"

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Kontrola śródterminowa projektu pn. "Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008 - 2012 współfinansowego z EFS"

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Kontrola śródterminowa projektu pn. "Wsparcie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008 - 2012 EFS"

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Wizyta monitoringowa - pn. "Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008 - 2012"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Projekt "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Projekt POIG "Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów"
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.08.2011 Data publikacji: 13.09.2012 15:00 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2014 12:34
Autor: Biuro Kontroli Resortowej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Marta Grochowska
Rejestr zmian
«Powrót