«Powrót

2014 rok

2014 rok

2014 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r.  w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (plik PDF 1,03 MB)
 2. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. - Dochody i wydatki budżetu państwa oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (plik PDF 908 KB)
 3. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego oraz w części 79 - Obsługa długu krajowego (plik PDF 433 KB)
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 648 KB)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską (plik PDF 532 KB)
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego ( plik PDF 712 KB)
 7. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 4203 KB)
 8. Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych
  Wystąpienie pokontrolne( plik PDF 528 KB)

  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego(plik PDF 1571 KB)

  Uchwała Kolegium NIK w sprawie uwag do wystąpienia pokontrlnego(plik PDF 3009 KB)

  Pismo NIK dotyczące zmian w wystapieniu pokontrolnym(plik PDF 133 KB)

  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego(plik PDF 3052 KB)

  Informacja do NIK (plik PDF 1962 KB)
 9. Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinasowywanych z rezerwy celowej utworzonej w budżecie państwa na podstawie ustawy - Prawo ochrony środkowiska
  Wystąpienie pokontrolne(plik PDF 12,8 MB)

  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego(plik PDF 3,4 MB)

  Uchwała Kolegium NIK w sprawie uwag do wystąpienia pokontrolnego ( plik PDF 1,31 MB)
 10. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce 
  Wystąpienie pokontrolne ( plik PDF 11.81 MB)
  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego(plik PDF 137.68 KB)

  Uchwała Kolegium NIK w sprawie uwag do wystąpienia pokontrolnego ( plik PDF 1,41 MB)

  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego(plik PDF 16.05 MB)

  Informacja do NIK (plik PDF 35,76 KB)
 11. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej
  Wystąpienie pokontrolne(plik PDF 8.38 MB)

  Informacja do NIK ( plik PDF 137,10 KB)
 12. Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne
  Wystąpienie pokontrolne ( plik PDF 8.41 MB)

  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego( plik PDF 132.07 KB)

  Odmowa przyjecia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 574.12)
 13. Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego Wystąpienie pokontrolne(plik PDF 10120 KB)
  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego( plik PDF 9474 KB)

  Uchwała Kolegium NIK w sprawie uwag do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 2790 KB)

  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego( plik PDF 4873 KB)
  Odpowiedź na zalecenia pokontrolne (plik PDF 881 KB)
 14. Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
  Wystąpienie pokontrolne(plik PDF 12547 KB)

  Odpowiedż na zalecenia pokontrolne (plik PDF 184,39 KB)

Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

 1. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Kontrola projektu nr 00152-61540-FAPA00076/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżynch obszarów rybackich 2007-2013" (plik PDF 3246 KB)
 2. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Kontrola projektu nr 00153-61540-FAPA00079/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  (plik PDF 3398 KB)
 3. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Kontrola realizacji umowy nr 00151-61540-FAPA00053/13 w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014"  (plik PDF 3388 KB)
 4. Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Kontrola projektu POIG.07.01.00-00-057/12 pn.: "Budowa platformy e-Budżetu" (plik PDF 364,81 KB)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.04.2014 Data publikacji: 11.04.2014 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2015 15:24
Autor: Biuro Audytu i Kontroli Wewnetrznej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót