«Powrót

2015 rok

2015 rok

2015 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w częsci 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 909 KB)
 2. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w częsci 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
  Wystąpienie pokontrolne (plik PDF 7295 KB)
  Uwagi do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 159,31 KB)

  Uchwała Kolegium NIK w sprawie uwag do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 1639 KB)

  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 7813 KB)
  Odpowiedź na wystapienie pokontrolne (plik PDF 178 KB)  
 3. Wykonanie budżetu panstwa w 2014 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego(plik PDF 1033 KB)
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi obsługi płatności środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską (plik PDF 4108  KB)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 4108 KB)
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r., w tym w częściach 81 - Rezerwa ogólna, 83 - Rezerwy celowe, 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(plik PDF 8202 KB)
 7. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w częsci 78 - Obsluga zadłużenia zagranicznego, cz. 79 - Obsługa długu krajowego (plik PDF 3525 KB) 
 8. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. Rozliczenie wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich (plik PDF 909 KB)
 9. System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (plik PDF 4.35 MB)
  Odpowiedż na wystapienie pokontrolne (plik PDF 1.03 MB)
 10. Gospodarowanie rezerwami strategicznymi
  Wystapienie pokontrolne (plik PDF 2445 KB)

  Uwagi do wystąpienia (plik PDF 125 KB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 2059 KB)
  Ujednolicony tekst wystapienia pokontrolnego (plik PDF 2080 KB)

  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 118 KB)
 11. Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej (plik PDF 2128 KB)
 12. Realizacja Programu "Inwestycje Polskie" (plik PDF 3237 KB)
  Uwagi do wystapienia pokontrolnego (plik PDF 240 KB)
 13. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (plik PDF 7270 KB)
  Uwagi do wystapienia (plik PDF 1.90 MB)
 14. Przedawnianie się zobowiązań podatkowych (plik PDF 5462 KB)
  Uwagi do wystapienia pokontrolnego (plik PDF 683 KB)
 15. Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (plik PDF 7297 KB)
  Uwagi do wystapienia pokontrolnego (plik PDF 215 KB)
 16. Prawidłowość działań Zakladu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenia społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników  w ramach umów outsourcingowych (plik PDF 2510 KB)
  Uwagi do wystapienia pokontrolnego (plik PDF 1546 KB)
 17. Realizacja celów Strategii "Sprawne Państwo 2020" (plik PDF 3.56 MB)
 18. Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (plik PDF 21.2. MB)
  Uwagi  do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 319 KB)

  Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych
 1. Projekt - "Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012" realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08 z dnia 27 listopada 2008 r. ze zm. (dalej umowa o dofinansowanie) (plik PDF 2026 KB)
 2. Projekt - "Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012" (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08 z 27 listopada 2008 ze zm.)(plik PDF 245,46 KB)
 3. Zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organiozacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sysytemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(plik PDF 2840 KB)
 4. Kontrola realizacji operacji oraz zgodności wykonania z podpisana umową nr 00045-61540-FAPA00024/15 (plik PDF 3616 KB)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.01.2015 Data publikacji: 28.01.2015 16:17 Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2016 14:35
Autor: Biuro Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Justyna Gąsiorowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót