«Powrót

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

KOMUNIKAT

w sprawie  prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych

 

  • Z dniem 01.07.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczące Rejestru Zastawów Skarbowych wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649,  z późn. zm.). Zgodnie z powyższym stworzono Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym.  
  • Z dniem 17.10.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.  w sprawie wyznaczenia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

 

Przepisy obowiązujące do dnia 30.06.2017 r.

Rejestry zastawów skarbowych prowadzone były przez naczelników urzędów skarbowych, którzy dokonywali wpisów zastawów skarbowych na podstawie wniosków o wpis składanych przez uprawnione organy, natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadził Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych, zawierający dane z rejestrów prowadzonych lokalnie przez ww. organy. Organy prowadzące lokalne rejestry wydawały na wniosek zainteresowanego wypis z prowadzonych przez siebie rejestrów zastawów skarbowych, natomiast Szef KAS wydawał wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

 

Zmiany w zakresie funkcjonowania Rejestru Zastawów Skarbowych.

Od dnia 01.07.2017 r. funkcjonuje Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. wyznaczono Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Powyższe zmiany wprowadzają model, w którym wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu są obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, tj. Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru są przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do rejestru zastawów skarbowych zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Powyższy dostęp jest przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

Powyższe rozporządzenie określa również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

 

Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można uzyskać następujące dokumenty:

  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej), a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego,
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego.

Wskazane dokumenty są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych do których wpłynie stosowny wniosek.

Opłata za wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł, którą należy dokonywać na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek.

 

Wzór wniosku o wydanie wypisu/zaświadczenia WW-1: POBIERZ (plik DOC, 58 KB)

 

Bezpłatne  wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego)  w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.07.2017 Data publikacji: 03.07.2017 12:39 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018 15:58
Autor: Departament Poboru Podatków Osoba publikująca: Małgorzata Rojek Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
Rejestr zmian
«Powrót