«Powrót

Bank Światowy przyjął Strategię Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024

Bank Światowy przyjął Strategię Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024

Bank Światowy przyjął Strategię Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024

Kula ziemska a na nim napis „Strategia partnerstwa dla Polski na lata 2019 – 2024
  • Strategia zawiera podstawowe obszary współpracy, odpowiadające wyzwaniom rozwojowym dla Polski, które określił Bank Światowy (BŚ).
  • Obszary takie jak rozwój systemu ochrony zdrowia, równomierny rozwój regionalny oraz poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza będą objęte wsparciem finansowym oraz eksperckim.
  • Dokument to efekt prac prowadzonych przez BŚ wspólnie z polską administracją rządową i Narodowym Bankiem Polskim (NBP).

Strategia Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024 została przyjęta podczas posiedzenia Rady Dyrektorów Grupy Banku Światowego (GBŚ) 5 czerwca 2018 r. Country Partnership Framework (CPF, Strategia Partnerstwa dla Kraju) to dokument, który określa ramy współpracy GBŚ z danym krajem w horyzoncie kilkuletnim. Punktem wyjściowym do opracowania i przyjęcia strategii dla Polski było przygotowanie przez Bank Światowy w czerwcu 2017 r. dokumentu pt. Systematic Country Diagnostic, w którym przedstawiono szanse i wyzwania rozwojowe dla Polski.

Obszary współpracy zgodne z SOR

Obszary współpracy określone w CPF są spójne z celami wyznaczonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i obejmują nie tylko wsparcie finansowe, lecz także wsparcie eksperckie o charakterze analityczno-doradczym. Strategia na lata 2019-2024 zawiera sześć podstawowych obszarów współpracy, które odzwierciedlają zidentyfikowane przez Bank wyzwania rozwojowe dla Polski. Są to:

  • Rozwój systemu ochrony zdrowia – wsparcie doradcze w celu stworzenia: zorientowanej na pacjenta opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym z bardziej efektywnymi programami prewencyjnymi i systemami IT oraz rozwiązań zintegrowanej opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, uwzględniających wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia (np. starzenie się społeczeństwa).
  • Promowanie przedsiębiorczości i reforma szkolnictwa wyższego – wsparcie nakierowane na sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i konkurencyjnością oraz dostosowaniem się do zachodzących zmian technologicznych.
  • Równomierny rozwój regionalny – kontynuacja wsparcia technicznego finansowanego ze środków UE nakierowanego na tworzenie i wdrażanie rozwiązań likwidujących wąskie gardła wzrostu w regionach. W poprzednich latach objęte współpracą były województwa świętokrzyskie i podkarpackie, a zakres tematyczny obejmował kształcenie i szkolenie zawodowe, innowacje, wspieranie przedsiębiorczości oraz instrumenty finansowe. Następnie objęto nim również województwa śląskie i małopolskie, gdzie wsparcie polega m.in. na zaprojektowaniu instrumentów finansowych dot. podnoszenia efektywności energetycznej budynków.
  • Poprawa zdolności instytucjonalnych i efektywności polityki publicznej – działalność doradcza w obszarze projektowania oraz monitorowania i pomiaru efektów polityki publicznej, a także poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w projekty publiczne (min. w rozwój infrastruktury).
  • Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza – wsparcie na rzecz efektywności energetycznej, głównie na rzecz gorzej sytuowanych właścicieli domów jednorodzinnych.
  • Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi – w szczególności inwestycje w obszarze infrastruktury, służące przeciwdziałaniu powodziom i pomoc w opracowywaniu planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym.

Strategia dopuszcza możliwość skorzystania przez Polskę z instrumentów finansowych Banku, w tym w formie ewentualnych nowych pożyczek. Kontynuowana będzie realizacja już zawartych umów na współfinansowanie projektów inwestycyjnych: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Polska będzie nadal współpracować z BŚ

W Strategii przewidziano również większe zaangażowanie w Polsce należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation – IFC). IFC udziela pożyczek i wsparcia doradczego firmom, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy to w obszarze środowiska, innowacji czy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto IFC może wspierać ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

Chociaż według metodologii BŚ Polska osiągnęła już status kraju rozwiniętego, MF i NBP nie wnioskowały i aktualnie nie przewidują graduacji Polski z Banku Światowego (chodzi o możliwość dalszego korzystania z pomocy BŚ). Władze polskie pozytywnie oceniają dotychczasowe działania Grupy Banku Światowego w Polsce i widzą dalsze możliwości współpracy. Polska pragnie zachować dostęp do instrumentów finansowych BŚ także dla sektora samorządowego i prywatnego. Nasz kraj pozostaje również jedynym krajem w Europie Środkowej, który posiada biuro BŚ obejmujące swym zakresem także kraje bałtyckie.

Pobierz strategię Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024 (dokument w wersji angielskiej – plik pdf 1.41 MB)

 

«Powrót