«Powrót

ECOFIN o handlu elektronicznym i zwalczaniu oszustw podatkowych

ECOFIN o handlu elektronicznym i zwalczaniu oszustw podatkowych

ECOFIN o handlu elektronicznym i zwalczaniu oszustw podatkowych

  • Rada ECOFIN przyjęła 5 grudnia 2017 r. pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce).
  • Są one kluczowym elementem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, Strategii Jednolitego Rynku Towarów i Usług oraz Planu Działania w obszarze e-administracji (e-Government Action Plan).
  • Polska poparła przyjęcie projektów legislacyjnych, które są ważne dla zapewnienia efektywnego opodatkowania handlu elektronicznego, sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i zwiększenia konkurencyjności unijnych przedsiębiorców.

Uczestnicy rady ECOFIN obradują przy okrągłym stole na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r.

Nasz kraj podczas spotkania unijnych ministrów finansów w Brukseli reprezentował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Rada przyjęła również konkluzje dot. opodatkowania sektora cyfrowego. Polska stanowczo popiera konieczność opodatkowania gospodarki cyfrowej. Potrzebne są szybkie, wymierne rezultaty, zarówno na poziomie UE, jak i w ramach OECD. Dlatego nasz kraj był jednym z inicjatorów budowania koalicji państw na rzecz zapewnienia uczciwych reguł gry w tym zakresie.

UE zwalcza oszustwa podatkowe

Ministrowie zapoznali się z prezentacją Komisji Europejskiej nt. nowych mechanizmów dotyczących walki z oszustwami VAT. W projekcie rozporządzenia w tej sprawie proponuje się wzmocnienie współpracy między państwami, by ułatwić im szybszą i skuteczniejszą walkę z oszustwami w VAT.

Rada uzgodniła także unijną listę państw niechętnych współpracy do celów podatkowych, co wpisuje się w działania UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego. Dużym osiągnięciem w promowaniu przez UE międzynarodowych standardów przejrzystości, uczciwego opodatkowania i zaleceń dot. erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) jest liczba krajów, które podjęły współpracę i zobowiązały się do wdrażania tych standardów w konkretnych terminach.

Wzmocnienie sektora bankowego

ECOFIN zapoznał się ze stanem prac dot. wzmacniania unii bankowej, w tym utworzenia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS) i przyjęcia środków ograniczających ryzyko w sektorze bankowym. Polska popiera dokończenie budowy unii bankowej, dlatego pozytywnie odnosi się do inicjatywy ws. ustanowienia jej trzeciego filaru. W trakcie prac nasz kraj podkreśla potrzebę zachowania przejrzystości zasad przystępowania i występowania z tego systemu, sprawiedliwego traktowania państw i podmiotów niezależnie od momentu przystąpienia do unii bankowej oraz zachowania równowagi decyzyjnej między państwami, w których główną siedzibę mają bankowe instytucje transgraniczne (home), a tymi, które przyjmują transgraniczne instytucje finansowe (host).

Pozostałe ustalenia

W trakcie posiedzenia prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer przedstawił wstępną koncepcję powołania nowej jednostki w ramach Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Miałaby ona zajmować się poprawą koordynacji i łączenia środków finansowych wydatkowanych przez UE i państwa członkowskie na pomoc rozwojową.

W ramach kolejnej edycji semestru europejskiego (koordynowania polityk gospodarczych państw UE) Komisja Europejska przedstawiła priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2018 r. Polska pozytywnie ocenia utrzymanie dotychczasowych działań, takich jak pobudzenie inwestycji, kontynuacja reform strukturalnych oraz odpowiedzialna polityka budżetowa. Już dziś przekładają się one na coraz lepsze wyniki gospodarcze obserwowane we wszystkich państwach członkowskich.

Rada zamknęła też procedurę nadmiernego deficytu w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Przyjęła również decyzję ws. braku skutecznych działań Rumunii w ramach procedury nadmiernego odchylenia w dochodzeniu do średniookresowego celu budżetowego i zaleciła jej podjęcie w 2018 r. odpowiednich działań strukturalnych i dotyczących deficytu budżetowego.

«Powrót