«Powrót

ECOFIN o walce z szarą strefą i obrocie papierami wartościowymi

ECOFIN o walce z szarą strefą i obrocie papierami wartościowymi

ECOFIN o walce z szarą strefą i obrocie papierami wartościowymi

Rozporządzenie dotyczące obrotu papierami wartościowymi, które ułatwia działanie unijnych przedsiębiorstw oraz dyskusja o konieczności nowych regulacji, które będą przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, to niektóre z tematów posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 17 czerwca w Luksemburgu z udziałem ministra Pawła Szałamachy. Minister Paweł Szałamacha podczas spotkania rozmawia z Jeroen Dijsselbloem – ministrem finansów Holandii
Nowe przepisy dot. obrotu papierami wartościowymi

Rada ECOFIN przyjęła rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych. Ma ono zmniejszyć obciążenia nałożone na przedsiębiorstwa w UE, nie naruszając przy tym ochrony inwestorów i należytego funkcjonowania krajowego rynku papierów wartościowych. Rada przyjęła także projekt rozporządzenia ws. funduszy rynku pieniężnego. Jego zadaniem jest wzmocnienie stabilności finansowej na rynku wewnętrznym i zwiększenie ochrony inwestorów, którzy inwestują w fundusze rynku pieniężnego.

 ECOFIN o walce z unikaniem opodatkowania i finansowaniem terroryzmu

Szczególnie dużo uwagi poświęcono projektowi dyrektywy, która ma przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania, co bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W wyniku dyskusji wypracowano tekst, który docelowo będzie stanowić tzw. ogólne podejście Rady (ma to nastąpić w najbliższym czasie). Projekt ten jest częścią pakietu działań na rzecz walki z unikaniem opodatkowania, przedstawionego przez Komisję Europejską w styczniu 2016 r. Polska popiera go, gdyż zawiera działania służące eliminacji zjawiska erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków.

 Ministrowie ds. finansów lub gospodarki krajów UE zapoznali się także ze stanem prac w zakresie działań na rzecz walki z finansowaniem terroryzmu, w tym planowanych inicjatyw Komisji Europejskiej, oraz prac w zakresie wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, które są prowadzone w ramach wzmocnionej współpracy w gronie 10 państw członkowskich UE (Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy). Rozmawiano także o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym jednolitej reprezentacji strefy euro na forach międzynarodowych.

Unia bankowa

W trakcie posiedzenia Rady przyjęto konkluzje dotyczące tzw. mapy drogowej ws. ukończenia unii bankowej, czyli unijnego systemu nadzoru banków oraz ich restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Polska nie jest członkiem unii bankowej, ale aktywnie uczestniczy w pracach poświęconych poszczególnym elementom unii bankowej. Nasz kraj zmierza do tego, aby wypracowywane rozwiązania nie powodowały niekorzystnych skutków z perspektywy państwa, które obecnie nie uczestniczy w unii bankowej, ale może przystąpić do niej w przyszłości.

Pozostałe tematy spotkania

W trakcie posiedzenia Rady Komisja Europejska przedstawiła wyniki analizy ws. możliwości wprowadzenia czasowego stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w zakresie VAT (reverse charge mechanism) przez Czechy i Austrię oraz ocenę działania Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) po roku od jego wprowadzenia. Europejski Bank Inwestycyjny przedstawił wstępne propozycje nowych inicjatyw walki z kryzysem uchodźczym.

W ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Rada przyjęła zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Zostaną one następnie zatwierdzone przez Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 28-29 czerwca br. i formalnie przyjęte przez Radę ECOFIN 12 lipca.

Ministrowie zdecydowali również o zniesieniu procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Irlandii, Słowenii i Cypru. Ma to związek z obniżeniem przez te państwa deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB.

«Powrót