«Powrót

ECOFIN o zadaniach prezydencji maltańskiej i przyszłości finansowania UE

ECOFIN o zadaniach prezydencji maltańskiej i przyszłości finansowania UE

ECOFIN o zadaniach prezydencji maltańskiej i przyszłości finansowania UE

Min. Nowak z Prezesem EBI Werner'em Hoyer'em na posiedzeniu rady ECOFIN
  • Unijni ministrowie ds. finansów rozmawiali o reformie strony dochodowej budżetu UE.
  • Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy ws. mechanizmu odwrotnego obciążenia.
  • Dotyczy on dostaw towarów i usług powyżej 10 tys. euro.

W pierwszym posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) pod przewodnictwem Malty, które odbyło się 27 stycznia 2017 r., wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak. Ministrowie zapoznali się z priorytetami prezydencji maltańskiej w zakresie gospodarczym i finansowym. Skupi się ona na dalszych negocjacjach w sprawie regulacji finansowych, podatków i inwestycji, zarówno w Radzie, jak i z Parlamentem Europejskim.

Przyszłość finansowania UE

Przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych (ang. High Level Groun on Own Resources, HLGOR) Mario Monti przedstawił wyniki końcowego raportu dot. przyszłości finansowania UE. Znalazły się w nim m.in. rekomendacje dotyczące reformy strony dochodowej budżetu UE oraz propozycje nowych źródeł dochodów. Chodzi o podatki związane z polityką klimatyczną, energetyczną czy transportową, np. podatek od paliw, a także podatki związane z rynkiem i koordynacją fiskalną np. podatek od transakcji finansowych. Mają być one uwzględnione podczas negocjacji nowych Wieloletnich Ram Finansowych na okres po 2020 r.

Mechanizm odwrotnego obciążenia

W trakcie posiedzenia Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie czasowego zastosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. Generalised reverse charge mechanism, GRCM; taki mechanizm polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę). Projekt zakłada możliwość zastosowania GRCM w odniesieniu do dostaw towarów i usług o wartości powyżej progu 10 tys. euro, na zasadach określonych w projekcie.

Pozostałe ustalenia

W ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego (tj. procesu koordynacji polityk gospodarczych krajów Unii) Rada przyjęła konkluzje dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego (ang. Annual Growth Survey 2017, AGS) i Sprawozdania ostrzegawczego na temat nierównowag makroekonomicznych (ang. Alert Mechanism Report 2017, AMR).

AGS jest kluczowym dokumentem, który określa najpilniejsze priorytety gospodarcze i społeczne, a UE i jej państwa członkowskie muszą na nich skupić szczególną uwagę w kolejnych miesiącach. AMR ma natomiast identyfikować potencjalne nadmierne zakłócenia równowagi, które utrudniałyby sprawne funkcjonowanie gospodarek poszczególnych państw członkowskich i całej UE.

Rada zatwierdziła również zalecenie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro. Opiera się ono na analizie kluczowych wyzwań dla funkcjonowania tej strefy, sporządzonej przez Komisję Europejską.

Ministrowie zapoznali się także z informacją Komisji Europejskiej o stanie prac Komitetu Bazylejskiego, która dotyczy reform w sektorze bankowym oraz informacją prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat wdrażania inicjatywy w sprawie zwiększenia finansowania w państwach sąsiadujących (Economic Resilience Initiative).

«Powrót