«Powrót

Fitch utrzymał ocenę ratingową Polski na niezmienionym poziomie

Fitch utrzymał ocenę ratingową Polski na niezmienionym poziomie

Fitch utrzymał ocenę ratingową Polski na niezmienionym poziomie

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła 15 lipca 2016 r. dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej (rating) Polski. Stabilna perspektywa ratingu również nie uległa zmianie.

Agencja ratingowa Fitch Ratings ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie  zagranicznej oraz A dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje niezmieniona na poziomie stabilnym.  

Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym decyzję podkreśla mocne fundamenty polskiej gospodarki, co przejawia się w silnym wzroście PKB. Agencja przewiduje wzrost PKB na poziomie 3,2-3,3% w latach 2016-2018, który będzie wspierany głównie przez konsumpcję prywatną. Pozytywne trendy na rynku pracy oraz zwiększone wsparcie finansowe dla rodzin (Program Rodzina 500+) będą głównymi czynnikami wzrostu konsumpcji. W ocenie Ministra Finansów prognozy agencji, na tle konsensusu rynkowego dla tego okresu na poziomie 3,3-3,5%, uznać można za raczej konserwatywne. Zdaniem MF osiągnięte zostanie wyższe tempo wzrostu gospodarczego, jakkolwiek podzielamy opinię agencji, iże głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym w szczególności spożycie gospodarstw domowych, co jest również korzystne dla dochodów sektora rządowego i samorządowego.

Analitycy Fitch zauważają, że zwiększone wydatki budżetu państwa będą finansowane większymi wpływami podatkowymi, wynikającymi z poprawiających się warunków ekonomicznych oraz lepszej ściągalności podatku VAT. Agencja przewiduje stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego od 2018 roku. Jednocześnie zaznacza, że rząd RP zobowiązał się do utrzymania deficytu finansów publicznych na poziomie nie większym niż 3% PKB, co jest potwierdzone w projekcjach deficytu przygotowanych przez Fitch. W opinii MF analitycy agencji dostrzegają pozytywne efekty, jakie przynoszą prowadzone od początku kadencji obecnego rządu prace nad uszczelnieniem systemu podatkowego.

Według komunikatu prasowego sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany, płynny oraz zyskowny. Negatywnie na wyniki sektora wpłynąć może ewentualne przewalutowanie kredytów hipotecznych w CHF. Przy czym agencja odnotowuje stanowisko rządu odnośnie zagwarantowania stabilności finansowej sektora. Agencja Fitch odnotowała fakt, że zmiana składu Rady Polityki Pieniężnej nie wpłynęła na zmianę parametrów prowadzonej polityki monetarnej. Pozycja zewnętrzna Polski ulega poprawie dzięki rosnącej konkurencyjności gospodarki oraz spadków cen na rynkach surowców. Agencja spodziewa się spadku zadłużenia zagranicznego netto Polski.

Fitch wskazuje na możliwość pozytywnej zmiany ratingu Polski w przypadku dalszego wysokiego tempa wzrostu PKB i konwergencji dochodu z wyżej ocenianymi krajami oraz dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału. Wśród czynników mogących mieć negatywny wpływ na poziom ratingu agencja wskazuje przekroczenie 3% progu deficytu, przewalutowanie kredytów w CHF w sposób mogący zachwiać stabilnością sektora bankowego oraz potencjalny negatywny wpływ Brexitu na gospodarkę.

Komunikat w wersji angielskiej (Press release in EN version)

«Powrót