«Powrót

Innowacyjność kluczem do zwiększenia potencjału polskiej gospodarki

Innowacyjność kluczem do zwiększenia potencjału polskiej gospodarki

Innowacyjność kluczem do zwiększenia potencjału polskiej gospodarki

W centralnej części zdjęcia wicepremier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia rady przegląda dokumenty.

Wypracowanie wspólnych działań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacje to jeden z głównych celów, jaki stoi przed Radą ds. Innowacyjności. 3 listopada 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się czwarte posiedzenie Rady, któremu przewodniczył wicepremier Mateusz Morawiecki.

Podczas posiedzenia omawiano Białą Księgę Innowacji – dokument, w którym zidentyfikowano bariery prowadzenia działalności innowacyjnej. W prace nad Białą Księgą zaangażowano partnerów społecznych ze środowisk biznesowych, naukowych, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych, a także zorganizowano otwarte konsultacje on-line. Zostały w niej zawarte propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, które będą wykorzystane m.in. do przygotowania tzw. „dużej" ustawy o innowacyjności, a także innych działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Część postulatów zawartych w Białej Księdze już znalazło się w przyjętej przez Sejm 6 października br. ustawie o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. W ustawie zaproponowano spójny system różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który złoży się przede wszystkim:

  • bardziej przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe): na stałe zostanie zniesione opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej, dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu, podwyższono kwoty maksymalnego odliczenia kosztów ponoszonych na badania i rozwój do 50 proc, wydłużono z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność B+R.
  • stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych: jednostki naukowe będą musiały przeznaczać 2 proc. środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego – na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  • pakiet ułatwień proceduralnych: uelastyczniono zasady dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, w tym również badawczą, usunięto ograniczenie czasowe w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji, umożliwiono uczelniom tworzenie większej liczby spółek celowych.
  • specjalny instrument dla start-upów: zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

"Nowe regulacje odpowiadają na najpilniejsze potrzeby polskich innowatorów, naukowców i start-upów" – zaznaczyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Rada pozytywnie przyjęła również informację wstępną GUS dotyczącą nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w 2015 roku. Dane te wskazują na wysoki wzrost o nakładów o 11,7 proc. do ponad 18 mld złotych. Intensywność prac B+R (udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB) wyniosła 1 proc. Największy udział w nakładach wewnętrznych na prace B+R poniósł sektor przedsiębiorstw - 46,5 proc.

"Po raz pierwszy od '89 roku wydatki na badania i rozwój osiągnęły 1 proc. PKB" – poinformowała wiceminister J. Emilewicz.

Rada ds. Innowacyjności jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej.

***

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki (Przewodniczący Rady), Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Cyfryzacji, Minister Skarbu Państwa, Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Natomiast członkami Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności są sekretarze i podsekretarze stanu z 11 resortów: rozwoju, nauki i szkolnictwa wyższego, cyfryzacji, finansów, skarbu państwa, obrony narodowej, środowiska, zdrowia, edukacji narodowej, energii oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

«Powrót